Polgrmesteri Hivatal

Határozatlan időre tanítót keres a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola

A Dunakeszi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott tanítói és napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,

  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

  • büntetlen előélet

  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz

  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szathmáryné Szabó Zsuzsa intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-20-360-6220-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szathmáryné Szabó Zsuzsa intézményvezető-helyettes részére az igazgato@szadaiskola.edu.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Utoljára frissítve: 2021 augusztus 27. 09:02

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt