Szunetel2

Pályázat a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető beosztás ellátására

Szada Nagyközség Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bek. és 20/A. § (1) és (3)-(8) bek. alapján pályázatot hirdet a

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető)

 beosztás ellátására.

Munkajogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény vezetőjének feladata az Intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az Intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az Intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvény-szervezés (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények). Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

Az Intézményvezető felelős az Intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának magas színvonalon történő ellátásáért, felel az Intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért.


Munkabér és juttatások:
az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        Magyar állampolgárság,
-        Cselekvőképesség,
-        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
-        Megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek [Kult. tv. 94. § (1) bekezdés],
-      A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megalkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) értelmében további feltételek: 

  - közművelődési intézmény tekintetében:
a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

- könyvtár tekintetében:
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

(A pályázónak legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelménynek meg kell felelnie.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,
-  az Intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
-  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
-  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
-  a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
-  nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
-  figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (9) bekezdésében foglaltakra a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
-  pályázó nyilatkozatát a pályázatnak szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11.10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Filó-Szentes Kinga Szada Nagyközség Önkormányzat Jegyzője nyújt a 06-28/503-065-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-  Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1537/2020, valamint a beosztás megnevezését: „Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői pályázat”.
- elektronikus úton jegyzo@szada.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokat véleményező bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.10.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-  A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, a közigállás portál (www.kozigallas.hu),
-  Szada Nagyközség Önkormányzat honlapja (www.szada.hu)
-  2111 SZADA helyi lap
- helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.10.09.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Utoljára frissítve: 2020 október 06. 08:01