Polgrmesteri Hivatal

Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

A Szadai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletének 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkörre előírtak

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

· közterület-felügyelet,

· közlekedési igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:

· A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

· A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

· Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében.

· Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében.

· Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

· Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

· Közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

· Jogszabályban meghatározott hatáskörében helyszíni bírságolás.

· Figyelemmel kíséri a kiszabott helyszíni bírságok befizetését, a befizetés elmaradása esetén intézkedik a szabálysértési eljárás lefolytatásának kezdeményezéséről az illetékes rendőrhatóság felé.

· Az ügyiratok az ügy-iratkezelési szabályzat ügyintézőre vonatkozó előírásai szerinti kezelése.

· Jogszabályi változások figyelemmel kísérése és betartása. 

· Esetenként rendezvények felügyelete.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

· magyar állampolgárság,

· cselekvőképesség,

· büntetlen előélet,

· középiskola/gimnázium, vagy felsőfokú végzettség (Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga; vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés),

· legalább 2 év közszolgálati jogviszony igazolása,

· felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

· B kategóriás jogosítvány,

· vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

· felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),

· önállóság, szakmai professzionalitás, terhelhetőség,

· rendszerszemlélet, problémamegoldó képesség,

· hivatástudat, szolgáltatás-szemléletű gondolkodás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· közterület-felügyelői munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

· közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,

· helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz (fényképpel),

· iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

· szakmai, közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló átvételi igazolás,

· Nyilatkozat arról, hogy a pályázó:

‒ a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

‒ a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését (sikeres pályázata esetén) vállalja,

‒ nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

· postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/11-2/2023. valamint a munkakör megnevezését: „közterület-felügyelő”.

· elektronikus úton jegyzo@szada.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy a címzetthez legkésőbb 2023. február 19. 24.00 óráig érkezzen meg. Az érvényes (pályázati kiírás feltételeinek eleget tevő) pályázatokat a jegyző és a HR-referens a pályázati kiírásban felsorolt előnyök és elvárások szempontjából rangsorolja, majd az e rangsor élén álló jelentkező/k személyes meghallgatása alapján az eredményesen pályázó személyéről jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 3 hónapos próbaidővel jön létre.

A helyi illetményalap 2023.03.01-től 60.000,-Ft, a Szadai Polgármesteri Hivatal teljesítményösztönző rendszere szerinti illetményeltérítésre - 80-150% közötti mértékben – érvényes 2022. évi minősítés alapján, ennek hiányában az első helyi teljesítményértékeléstől kezdődően van lehetőség. 


Utoljára frissítve: 2023 január 20. 09:47