Polgrmesteri Hivatal

Bizottságok

Pénzügyi Bizottság

A bizottság elnöke: Gelle Róbert
Bizottsági tag: Székely Beatrix elnökhelyettes
Külsős tag: Tóthné Tolvaj Judit

A Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre

A Pénzügyi Bizottság feladata a pénzügyi-, gazdasági kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése a következő feladatkörök szerint:

a)     véleményezi és ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését, a költségvetési beszámolókat, a pénzügyi tervek költségvetési előirányzatait, az éves költségvetési terveket, azok végrehajtását, az önkormányzat bevételi forrásait, a helyi adók kivetését, beszedését, önkormányzati intézmények alapítását, összevonását és megszűnését;

b)     véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

c)     véleményezi az önkormányzati vállalkozás indítását, az abban való részvételt, a megállapodás tervezeteket, megkereséseket az önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, jelzálogjog létesítés tárgyában;

d)     véleményezi a beruházási tervek hasznosságát, felügyeli és fenntartja a gazdasági versenyhelyzet meglétét;

e)     véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépés, beolvadás, kilépés és megszűnés indokoltságát, önkormányzati alapítvány létrehozását és megszűnését;

f)      előkészíti a hitelfelvételről szóló előterjesztést, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;

g)     javaslatot tesz az önkormányzat bevételeire, különösen az ingatlangazdálkodás során keletkező bevételekre, helyi adókra, lakbérekre, bérleti díjakra, közterület használat díjakra;

h)     kapcsolatot tart az önkormányzat pénzügyi vezetőjével a jegyzőn keresztül;

i)      ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat.

 A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

a)     az ingatlanok hasznosításáról,
b)     az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásról,
c)     a költségvetésről, a költségvetés módosításáról,
d)     a zárszámadásról,
e)     a helyi adókról,
f)      az önkormányzati intézmények alapításáról, összevonásáról, megszűnéséről,
g)     a hitelfelvételről,
h)     az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságról,
i)      az önkormányzati beruházásról
szóló előterjesztések.

Ügyrendi Bizottság

A bizottság elnöke: Székely Beatrix
Bizottsági tagok: Molnár Csaba Sándor, Oroszi Sándor
Külsős tagok: Nagy László, Borbáth Péter

Az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre

Az Ügyrendi Bizottság feladata az ügyrendi és a nem pénzügyi természetű ellenőrzési, a közrendvédelmi, kommunikáció-fejlesztéssel kapcsolatos, valamint integrációs és a település külkapcsolati kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése a következő feladatkörök szerint:

a)     a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése;

b)     véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatot tesz a képviselő-testület hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására és részt vesz azok előkészítésében;

c)     a helyi viszonyokra alkalmazott települési bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció kidolgozása és a megvalósulás ellenőrzése, erről évente beszámolás a képviselő-testületnek;

d)     előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok ellátását;

e)     ellátja a munkatervben és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat.

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

A bizottság elnöke: Rezsabek Tamás
Bizottsági tagok: Gelle Róbert, Molnár Csaba Sándor, Oroszi Sándor
Külsős tagok: Boros Gábor

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatásköre

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos döntések előkészítése, és a döntések végrehajtásának ellenőrzése a következő feladatkörök szerint:

a)     együttműködik az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, a településen jelen lévő gazdasági társaságokkal,

b)     előkészíti a képviselő-testületre háruló településfejlesztési, településrendezési és kommunális közszolgáltatásokkal és környezetvédelemmel összefüggő feladatokat, a település általános és részletes rendezési tervét, tervmódosító javaslatait, az infrastruktúrával kapcsolatos koncepciótervet,

c)      előkészíti a csatornázással, az ivóvízellátással és a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntéseket,

d)     előkészíti a temető fenntartásával, a településtisztasággal, a közterület-fenntartással, a környezetvédelemmel, az energiaszolgáltatás javításával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket,

e)     előkészíti az ipari ágazatokban az ellátás javítását szolgáló javaslatokat,

f)      véleményezi a jelentősebb telekrendezési döntéstervezeteket,

g)     véleményezi az utcák, utak, parkok karbantartásával, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket,

h)     véleményezi a sport és szabadidős beruházásokkal kapcsolatos elképzeléseket,

i)      véleményezi az önkormányzati lakás karbantartási és felújítási terveit (hasznosítás, ingatlanhasznosítás),

j)      véleményezi a közvilágítással összefüggő fejlesztési és felújítási tervezeteket.

Humánügyi Bizottság

A bizottság elnöke: Molnár Csaba Sándor
Bizottsági tagok: Gelle Róbert elnökhelyettes, Székely Beatrix, Vrabély Balázs
Külsős tag: Borbáth Péter

A Humánügyi Bizottság feladat- és hatásköre

A Humánügyi Bizottság feladata a kulturális, szociális, egészségügyi, sport, ifjúságvédelmi, civil szervezetek, intézmények, közösségek rendezvényeinek, ügyeinek összehangolása, delegálása, feladatkörönként a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése a következő feladatkörök szerint:

a)     kulturális feladatok körében koordinálja a közművelődés helyi igényeinek feltárását, tervezését, hosszú távú koncepciójának kialakítását;

b)     közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében a helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések előkészítése;

c)     szociális feladatai körében a szociálpolitikai, gyermek- és családvédelmi tevékenység, valamint a hátrányos helyzetű lakosok figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslat tétele;

d)     egészségüggyel kapcsolatos feladatok körében véleményezi az egészségügyi szolgáltatásokat vállalók pályázatát, tevékenységét, figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatások, a közegészségügy általános helyzetét;

e)     sporttal kapcsolatos feladatok körében előkészíti a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseket;

f)      ifjúsággal kapcsolatos feladatok körében figyelemmel kíséri a helyi fiatalság helyzetét, támogatja a településszintű ifjúsági stratégia kialakítását, működését;

g)      civil szervezetekkel, egyéb közösségekkel kapcsolatos feladatok körében kapcsolatot tart a nagyközségben  működő nem önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális intézményekkel, önszerveződő közösségekkel, egyesületekkel, az egészségügyben és a szociális ellátásban érdekelt vállalkozásokkal, hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel, egyházakkal, részt vesz ezen intézmények, szervezetek és közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek lebonyolításában, a résztvevők közötti érdekegyeztetésben és a közösségépítésben.


Utoljára frissítve: 2022 augusztus 25. 09:28