Szunetel2

Adóügyek

Helyi iparűzési adó

HÍREK

Ideiglenes helyi iparűzési adóbevallás - 2021. január 11.

A PM szakmai állásfoglalása szerint, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény fogalmi rendje alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV-on) keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik.

A még – esetleg – benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat továbbra is elektronikus úton, az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ide tartozik természetesen a 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15. napja.

Az önkormányzati adóhatóságok ezen időpontot követően is elfogadják az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat, egészen az adókötelezettség elévülési idejének utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

Filó-Szentes Kinga
jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Előlegcsökkentési lehetőség a mikro-, kis- és középvállalkozások részére - 2021. január 5.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2-3. §-a szerint a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adóelőleg csökkentési lehetőségük van az alábbiak szerint.  

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, amennyiben erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Nyilatkozat jogvesztő időpontja: 2021. február 25.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetésre vonatkozóan) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével.

 Nyilatkozat benyújtása: kizárólag a NAV-hoz
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV-on) keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján, a meg nem fizetendő 2021. első félévi (2021. március 16-án esedékes) előleg-részlet összegével - Szada Nagyközség Önkormányzatának adóhatósága - a vállalkozó helyi iparűzési adóelőleg-kötelezettségének összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti. 

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző 

---------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásáról - 2020. december 15.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kérjük adózóinkat. hogy az elektronikus ügyintézés során a fentiekre legyenek tekintettel!

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGYÉNI VÁLLALKOZÓNAK NEM MINŐSÜLŐ MAGÁNSZEMÉLY HELYI IPARŰZÉSI ADÓNYOMTATVÁNYAI

Magánszemélyek kommunális adója

HÍREK

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ - 2021. január 7.

Kinek kell adatbejelentési nyomtatványt benyújtani?
Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik a magánszemélyek kommunális adó alanyának minősülnek.

Az adó alanya csak és kizárólag magánszemély lehet!
Az adó alanya lehet az a magánszemély, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan:
-        tulajdonosa,
-        vagyoni értékű jog jogosítottja,
-        nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Miről kell adatbejelentést tenni?
Adókötelezettség alá esik az önkormányzat illetékességi területén lévő:
-        magánszemély tulajdonában lévő lakás, üdülő, hétvégi ház,
-        nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,
-        magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi telek.

Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.
Abban az esetben, ha egy helyrajzi szám alatt több önálló adótárgy is található, akkor külön–külön kell adatbejelentési nyomtatványt kitölteni.

Meddig, hová kell a bejelentést benyújtani?
Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, bármilyen, a kommunális adóval kapcsolatos adatváltozást az adatbejelentési nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni.
Ahhoz az önkormányzathoz kell az adatbejelentést benyújtani, amelyiknek a területén az adóköteles ingatlan található. Pl., ha valaki lakást, családi házat vásárolt az év november 20-án, akkor a következő év január 15-ig kell a nyomtatványt kitölteni és benyújtania az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Mi történik az adatbejelentést követően?
Az adót az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg.
Amennyiben a határozat-hozatalhoz szükséges adat hiányzik, az adóhatóság hiánypótlást rendelhet el, további adatokat kérhet. Ha a tényállás ekkor sem tisztázható, akkor az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést rendel el és ellenőrzés keretén belül hoz határozatot az adó összegéről.

Az adózónak a határozat kézhezvételét követően kell a határozatban szereplő időpontokban és összegben az adót megfizetni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK

Talajterhelési díj

DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK

Adószámlák

Magánszemélyek kommunális adója

11742049-15391621-02820000

Helyi iparűzési adó

11742049-15391621-03540000

Építményadó               

11742049-15391621-02440000

Telekadó  

11742049-15391621-10160002

Pótlék számla 

11742049-15391621-03780000

Talajterhelési díj  

11742049-15391621-03920000

Bírság és végrehajtási költség

11742049-15911621-03610000

Államigazgatási illeték

11742049-15391621-03470000

Idegen bevételek

11742049-15391621-04400000

Egyéb bevételek 

11742049-15911621-08800000

Gépjárműadó-tájékoztatás

HÍREK

Gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatok - 2021. január 7.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Utoljára frissítve: 2021 január 15. 11:08