Mff J Mretben

Adóügyek

Helyi iparűzési adó

HÍREK

Helyi iparűzési adó utalása - 2023. május 23.

Kérjük, hogy a helyi iparűzési adót az alábbi számlaszámra utalják!

11742049-15391621-03540000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szadán NINCS helyi iparűzési adóalap kedvezmény! - 2023. május 17.

Az adó mértéke az általános szabályok szerinti adómegállapítást alkalmazóknál 2%. A Google kereső által felajánlott archív, 2015-ös rendelet 2017. január 1-től már nincs hatályban. Kérjük tisztelt adózóinkat, ne azt alkalmazzák!

Hatályos adórendeletünket a https://szada.hu/storage/uploads/a91f37cd-143f-444d-afdd-5035ca7ab533/7-2015.(XI.26.)-ad%C3%B3-egys%C3%A9ges-2023-01-01-t%C5%91l.pdf linken találják.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás a Helyi Iparűzési Adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről - 2023. január 2.

Ezúton tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be, megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Az adózók erre az elszámolási számlára 2023. január 1-jétől teljesíthetik euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

Önkormányzat neve: Szada Nagyközség Önkormányzat

Számla száma: 10032000-00003511-02120012

IBAN száma: HU66 1003 2000 0000 3511 0212 0012

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl, a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.  

Szada Nagyközség Önkormányzat Adóhatósága

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás a KATA adózás új szabályairól - 2022. augusztus 24.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. A KATA törvény új szabályai az alábbiak szerint érintik a helyi parűzési adófizetési- és bejelentési kötelezettségeket:

HA A NAV-NÁL 2022.09.01-TŐL TOVÁBBRA IS A KATA SZERINTI ADÓZÁST VÁLASZTJÁK:  

Az „új KATA"-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdés alapján, a tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére (érvényesítésére) – jogvesztő határidővel – az Önkormányzatnál 2022. október 15-ig van lehetősége. 

A Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványt, az Önkormányzat részére az E-Önkormányzat Portálon keresztül tudja beküldeni adóirodánknak, amennyiben 2022.09.01-től az állami adóhatóságnál és az Önkormányzatnál, a helyi iparűzési adóban is a KATA szerint kíván adózni.

HIPA adófizetési kötelezettség: A Htv. 39/B. § (4) b) pontja alapján a 2022.09.01-2022.12.31. időszakra vonatkozó időarányos KATA adó esedékessége: 2022. október 15. és 2023. január 15. napja.

HA A NAV-NÁL 2022.09.01-TŐL KILÉPNEK A KATA ADÓZÁS ALÓL:

Azon adóalanyoknak, akik 2022.09.01-től nem lesznek jogosultak a KATA szerint adózni, nem keletkezik bejelentési kötelezettségük. Adóhatóságunk a KATA adózási módot hivatalból fogja lezárni, és a 2022. szeptember 15-én esedékes KATA adó időarányos részét törölni. Amennyiben az adózó a 2022.01.01-2022.08.31. KATA időszakra be nem jelentett adócsökkentésre jogosult (pl. adófizetési kötelezettség szüneteltetés miatt), 2023. január 15-ig nyújthat be záró iparűzési adóbevallást (22HIPAK).

Adózó – Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2022.09.01-2022.12.31. időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni.

Szada Nagyközség Önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás helyi adók fizetési határidejére

Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adók 2021. II. félévi összegének befizetési határideje:
2021. szeptember 15. napja.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2021. II. félévi fizetési kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges csekkeket már március hónapban megkapták, szeptemberben külön értesítést nem küldünk!

A magánszemélyek befizetési kötelezettségüknek a már megküldött készpénz átutalási megbízáson (csekk), illetve utalással (az adónemnek megfelelő adószámlára utalva, a megjegyzésben a név és a könyvelési azonosító feltüntetésével) tudnak eleget tenni.

Azon Ügyfeleink, akik rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel és bankkártyával a www.szada.hu /önkormányzat/elektronikus ügyintézés részen, az E-Önkormányzat portálon keresztül, az EFER (elektronikus fizetési rendszer) használatával is teljesíthetik befizetéseiket.

2021.01.01. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az Állami Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A 2020.12.31-ig keletkezett, fennálló gépjárműadó hátralékokat még az Önkormányzathoz kell megfizetni.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az adó teljesítésének elmulasztása végrehajtási eljárást, illetve késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget von maga után, ezért kérem a fizetési határidő pontos betartását!

Dr. Finta Béla jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fontos! A helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje: 2021. 05. 31. - 2021. május 25.

A 2020. évi helyi iparűzési adóbevallások beküldésének határideje: 2021.05.31 napja.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - az állami adóhatóság rendszerén keresztül elektronikusan kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat. (NAV – ÁNYK)

Az adókötelezettség teljesítéshez szükséges nyomtatvány „20HIPA" elnevezéssel a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu/), az ÁNYK felületen található.

A helyi iparűzési adó mértéke 2020. évre vonatkozóan 2 %, amely tényt a fizetendő adónál a „20HIPA” nyomtatványon a feldolgozhatóság érdekében szükséges kitölteni.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik, valamint az adó befizetését is változatlanul az önkormányzat

11742049-15391621-03540000

számú számlájára kell teljesíteni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatóságnál, választása szerint akár papíralapon is. A nyomtatvány a Szada honlapon is elérhető.

Köszönjük, hogy adóbevallási kötelezettségeik betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Szada Nagyközség fejlődéséhez.

Szada, 2021. május 25.

Szada Nagyközség Önkormányzat jegyzője,
mint önkormányzati adóhatóság

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató - KKV nyilatkozat nem adószámos őstermelők nyomtatványáról - 2021. február 24.

A NAV honlapján megjelent tájékoztatás alapján új, nem ÁNYK-s nyilatkozat nyomtatvány érhető el és küldhető be a NAV-on keresztül az adószámmal nem rendelkező őstermelő KKV-k részére:

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Az__Adoszammal_nem_re20210219.html

A NAV tehát úgy biztosítja ennek az adózói körnek a nyilatkozattétel lehetőségét, hogy arra ÁNYK nyomtatványt nem rendszeresített, és arról az érintett önkormányzatok kizárólag egyedi módon, az adó- és vám-igazgatóságoktól induló hatásköri áttétellel értesülhetnek majd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamarosan lejár a helyi iparűzési adó nyilatkozattételi határidő a kkv-k részére - 2021. február 11.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2-3. §-a alapján, a mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) 2021. február 25-ig, a 21NYHIPA nyomtatványon elektronikusan nyilatkozhatnak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A nyomtatványt az ÁNYK-n keresztül a NAV-nak kell benyújtani.

A nyilatkozatot:
· a működő adózók 2021. február 25-ig (jogvesztő határidő),
· míg a 2021. február 25. után alakuló kkv-k 2021. december 31-ig nyújthatják be.

FONTOS! Az adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséhez a nyomtatványt, csak abban az esetben küldi meg a NAV hivatalunknak, ha a NAV felé a településünkön lévő, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti telephely a nyilatkozat benyújtását megelőzően bejelentésre került. A telephely bejelentését a NAV által 2020. január 1-jén közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével tehetik meg.

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyilatkozat helyi iparűzési adó /HIPA/ adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt - 2021. február 2.

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat a NAV Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése (21NYHIPA) útvonalon található meg.                 

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideiglenes helyi iparűzési adóbevallás - 2021. január 11.

A PM szakmai állásfoglalása szerint, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény fogalmi rendje alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV-on) keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik.

A még – esetleg – benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat továbbra is elektronikus úton, az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ide tartozik természetesen a 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15. napja.

Az önkormányzati adóhatóságok ezen időpontot követően is elfogadják az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat, egészen az adókötelezettség elévülési idejének utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Előlegcsökkentési lehetőség a mikro-, kis- és középvállalkozások részére - 2021. január 5.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2-3. §-a szerint a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adóelőleg csökkentési lehetőségük van az alábbiak szerint.  

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, amennyiben erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Nyilatkozat jogvesztő időpontja: 2021. február 25.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetésre vonatkozóan) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével.

 Nyilatkozat benyújtása: kizárólag a NAV-hoz
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV-on) keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján, a meg nem fizetendő 2021. első félévi (2021. március 16-án esedékes) előleg-részlet összegével - Szada Nagyközség Önkormányzatának adóhatósága - a vállalkozó helyi iparűzési adóelőleg-kötelezettségének összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti. 

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző 

---------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásáról - 2020. december 15.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kérjük adózóinkat. hogy az elektronikus ügyintézés során a fentiekre legyenek tekintettel!

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGYÉNI VÁLLALKOZÓNAK NEM MINŐSÜLŐ MAGÁNSZEMÉLY HELYI IPARŰZÉSI ADÓNYOMTATVÁNYAI

Magánszemélyek kommunális adója

HÍREK

KOMMUNÁLIS ADÓ TÁJÉKOZTATÓ 2024. ÉVRE VONATKOZÓAN

Tisztelt Adózók!

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete értelmében adókötelezettség alá esik az önkormányzat illetékesség területén lévő

a) magánszemély tulajdonában lévő lakás, üdülő, hétvégi ház, melynek mértéke 20.000.-Ft/év,
b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga, melynek mértéke 20.000.-Ft/év, valamint
c) a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi telek, melynek mértéke 15.000.-Ft/év.

A 2024. I. félévi kommunális adót 2024. év március 18-ig, a II. félévi kommunális adót 2024. év szeptember 16-ig fizethetik meg pótlékmentesen Szada Nagyközség Önkormányzat 11742049-15391621-02820000 számú Magánszemélyek kommunális adója beszedési számlájára.

Az adó megfizetése a kiküldött csekkeken, átutalással az adó megnevezése mellett szereplő számlaszámra, illetve ügyfélkapus hozzáférési lehetőséggel az elektronikus ügyintézés részen https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  portálon keresztül teljesíthető.

Kérem, hogy a 2024. II. félévére (2024.09.16) vonatkozó csekket megőrizni szíveskedjen, ugyanis újabb adófizetési értesítő a 2024. évben nem kerül kiküldésre.

Új lakosok esetén a külön tájékoztató elérhetősége: https://szada.hu/uj-lakos-vagyok

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az adó teljesítésének elmulasztása végrehajtási eljárást, illetve késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget von maga után, ezért kérem a fizetési határidő pontos betartását!

Amennyiben az adóval kapcsolatosan kérdés merül föl, csekket szeretnének, kérem jelezzék adóhatósági munkatársaimnak a 28/503-065 telefonszámon a 2-es és a 305-ös melléken.

Tóth László
Szada Nagyközség Jegyzője

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ - 2021. január 7.

Kinek kell adatbejelentési nyomtatványt benyújtani?
Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik a magánszemélyek kommunális adó alanyának minősülnek.

Az adó alanya csak és kizárólag magánszemély lehet!
Az adó alanya lehet az a magánszemély, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan:
-        tulajdonosa,
-        vagyoni értékű jog jogosítottja,
-        nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Miről kell adatbejelentést tenni?
Adókötelezettség alá esik az önkormányzat illetékességi területén lévő:
-        magánszemély tulajdonában lévő lakás, üdülő, hétvégi ház,
-        nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,
-        magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi telek.

Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.
Abban az esetben, ha egy helyrajzi szám alatt több önálló adótárgy is található, akkor külön–külön kell adatbejelentési nyomtatványt kitölteni.

Meddig, hová kell a bejelentést benyújtani?
Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, bármilyen, a kommunális adóval kapcsolatos adatváltozást az adatbejelentési nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni.
Ahhoz az önkormányzathoz kell az adatbejelentést benyújtani, amelyiknek a területén az adóköteles ingatlan található. Pl., ha valaki lakást, családi házat vásárolt az év november 20-án, akkor a következő év január 15-ig kell a nyomtatványt kitölteni és benyújtania az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Mi történik az adatbejelentést követően?
Az adót az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg.
Amennyiben a határozat-hozatalhoz szükséges adat hiányzik, az adóhatóság hiánypótlást rendelhet el, további adatokat kérhet. Ha a tényállás ekkor sem tisztázható, akkor az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést rendel el és ellenőrzés keretén belül hoz határozatot az adó összegéről.

Az adózónak a határozat kézhezvételét követően kell a határozatban szereplő időpontokban és összegben az adót megfizetni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK

Talajterhelési díj

DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK

Adószámlák

Magánszemélyek kommunális adója

11742049-15391621-02820000

Helyi iparűzési adó

11742049-15391621-03540000

Építményadó               

11742049-15391621-02440000

Telekadó  

11742049-15391621-10160002

Pótlék számla 

11742049-15391621-03780000

Talajterhelési díj  

11742049-15391621-03920000

Bírság és végrehajtási költség

11742049-15911621-03610000

Államigazgatási illeték

11742049-15391621-03470000

Idegen bevételek

11742049-15391621-04400000

Egyéb bevételek 

11742049-15391621-08800000

Gépjárműadó-tájékoztatás

HÍREK

Érkeznek a gépjárműadós határozatok - 2021. február 24.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az adó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni. 

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk. 

A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszokott március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet. 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést. 

A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről a NAV nem küld határozatot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatok - 2021. január 7.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Utoljára frissítve: 2024 március 20. 11:40