Mff J Mretben

Polgármesteri hírlevél adatkezelési tájékoztatója

Szada Nagyközség Polgármestere ingyenes hírlevél-szolgáltatást indított annak érdekében, hogy széles körben tudjon tájékoztatást nyújtani a helyi programlehetőségekről, képzésekről, művészeti és sporteseményekről és egyéb hasznos információkról, valamint az önkormányzat híreiről a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek részére.

Ezen hírlevél szolgáltatás működtetésével összefüggésben, a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése tekintetében Szada Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásának módjára vonatkozóan a VI. pontban találhat információkat.

I. Az Adatkezelő

Neve: Szada Nagyközség Önkormányzata

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Képviseli: Pintér Lajos polgármester

Telefon: +36 (27) 535-365

E-mail: polgarmester@szada.hu

Weboldal: www.szada.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Web Biztonság Informatika Kft.

Elérhetősége: istvan.varga@webteszt.com

II. Az Adatkezelő elérhetősége

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

Ügyfélfogadási időben személyesen, előre egyeztetett időpontban

hétfői és szerdai napon 08.00-16.00 óra;

pénteki napon 08.00-12.00 óra közötti időben.

- Elektronikus úton a szada@szada.hu e-mail címen, vagy az e-Papír szolgáltatással, mely az epapir.gov.hu címen elérhető el. - Postai úton a 2111 Szada, Dózsa György út 88. címen.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő elektronikus hírlevél-szolgáltatása útján az azt igénybe vevő Érintettek számára elektronikus formában, széles körben, naprakészen nyújtson tájékoztatást, közvetítsen információkat a helyi önkormányzati hírekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, valamint eleget tegyen a hírlevél-szolgáltatás biztosításával összefüggő dokumentációs, és egyéb ügyviteli feladatának.

Fentiek alapján az adatkezelés konkrét céljai:

- az Érintett azonosítása a hírlevélre történő feliratkozás, a feliratkozás módosítása, a feliratkozás törlése, valamint hírlevelek kiküldése során;

- a hírlevél-szolgáltatás nyújtása az Érintett részére.

IV. A kezelt adatok köre

Adatkezelő annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában foglalt célokat teljesítse az Érintettek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:

- az Érintett elektronikus levelezési címe;

- az Érintett elektronikus levelezési címében szereplő/megjelenő bármilyen egyéb személyes adattartalom;

- az Érintett teljes neve (a hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozással összefüggésben kezelt adat).

A fentiekben meghatározott személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be, azokat a hírlevél-szolgáltatásra történő regisztráció során az Érintett szolgáltatja az Adatkezelő részére.

V. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, melyet az Érintett az adatkezelés megkezdését megelőzően, a hírlevél-szolgáltatás igénybevételével összefüggő elektronikus felületeken történő regisztráció során a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével adhat meg.

Az adatkezeléssel összefüggésben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is irányadó rendelkezéseket rögzít.

Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy:

- az Érintett személyes adatait az elektronikus felületen önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, a regisztráció nem kötelező, a hírlevél-szolgáltatás útján nyújtott információkhoz az Érintett más, regisztrációt nem igénylő felületeken is hozzájuthat;

- az Érintett a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével személyes adatainak kezeléséhez konkrétan és kifejezetten hozzájárul;

- az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet;

- az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

VI. Adatkezelés időtartama, a hozzájárulás visszavonása

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig, jelen esetben a hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozás kapcsán megtett érintetti nyilatkozattételig őrzi meg.

A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon:

- az Érintett részére küldött hírlevél alján lévő „Leiratkozom” linkre történő kattintással;

- az Adatkezelő szada@szada.hu email címére küldött elektronikus levélben;

- E-papír szolgáltatás igénybevételével küldött küldemény útján;

- illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tett bejelentés, vagy a székhelyére küldött postai küldemény útján.

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására, így minimálisan tartalmaznia kell az Érintett e-mail címét.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartam elteltével Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok selejtezés útján történő törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósít meg. A hozzájárulás visszavonása esetén nem merül fel annak akadálya, hogy a hírlevél-szolgáltatást az Érintett a későbbiekben ismételten igénybe vegye, de az újbóli feliratkozáshoz, ezzel együtt pedig az érintetti hozzájárulás ismételt megadásához kötött.

VII. Adattovábbítás, címzettek

Az adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettségei és a szerződéses partnerekkel fennálló szerződések teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben átadhatja az érintettek személyes adatait a teljesítésbe bevont közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére, akik így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.

Az adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

A hírlevél-szolgáltatás technikai megszervezésével és felügyeletével kapcsolatosan Adatkezelő munkaszervezeteként a Szadai Polgármesteri Hivatal (székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88., e-mail: jegyzo@szada.hu) működik közre, így a kezelt adatok teljes köréhez szükségszerűen hozzáfér.

Amennyiben a hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez megadott érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatát az Érintett az Adatkezelőhöz az alábbi platformokon juttattja el, úgy az abból fakadó ügyviteli feladatok teljesítésével az alábbi címzettek is szükségszerűen közreműködnek az adatkezelésben:

- az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén a válaszküldeményen szereplő kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., e-mail: adatvedelem@posta.hu) címzettnek minősül;

- az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat ePapír szolgáltatással megküldése esetén a válaszküldemény Ügyfélkapu tárhelyre történő eljuttatása során a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3., e-mail: adatvedelem@nisz.hu) működik közre.

Adatkezelő a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén Adatkezelő az adatfeldolgozás tényéről az Érintettet tájékoztatja.

Jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok megismerésére bírósági, ügyészségi, a bűnüldözési és a büntetés-végrehajtás szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, az adóhatóság is jogosult. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.

Adatkezelő a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy címzett részére nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

VIII. Az adatok kezelésének módja

A hírlevelek kiküldése minden esetben elektronikus levél útján, automatikusan történik, ahogyan a hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozás is, azonban a tevékenység jellegéből fakadóan automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon (nyilvántartás) tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén, illetve a jelen adatkezelési tájékoztató VII. pontjában meghatározott szerződéses partnerei szerverein.

IX. Nyilvánosságra hozatal

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

X. Tájékoztatás az adatkezelés elmaradásának következményeiről

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, úgy az Érintett nem tudja a hírlevél-szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor a hírlevél-szolgáltatás útján terjesztett információkról más forrásból tudomást szerezhet, így az Érintettet jelentős hátrány a hozzájárulás megtagadásából fakadóan nem éri.

XI. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben

XI.1. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, a jelen adatkezelési tájékoztató VI. pontjában meghatározott módok valamelyikének igénybevételével. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja, azokat korábbi hozzájárulása alapján jogszerűen kezeltük. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, a hírlevél-szolgáltatást nem tudjuk Önnek biztosítani. Erről a hozzájárulás visszavonásakor is tájékoztatni fogjuk.

XI.2. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk)

A személyes adatai az Ön adja meg részünkre, így a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatjuk Önt az ránk vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Ezen felül kötelesek vagyunk az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Önt megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

A fentiek szerinti tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Ön részére a hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás előtt történő megismerésének lehetőségével biztosítjuk.

XI.3. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá jogosult az általunk kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végezzük-e. Ilyen irányú kérelmét a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában meghatározott elérhetőségeinken nyújthatja be hozzánk.

XI.4. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében Ön jogosult az általunk kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha megváltozik az e-mail címe vagy bármilyen egyéb, általunk nyilvántartott adata.

XI.5. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja Önt arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Amennyiben ilyen irányú kérelmet nyújt be, úgy a hírlevél-szolgáltatást a továbbiakban nem tudjuk az Ön részére biztosítani. Amennyiben Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, úgy az Ön adatainak törlését automatikusan elvégezzük, erre vonatkozó külön kérelmet nem szükséges benyújtania.

Fontos, hogy bizonyos ritka esetekben jogosultak vagyunk megtagadni a törlési kérelem teljesítését, ebben az esetben erről Önt megfelelően tájékoztatjuk.

XI.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben álláspontja szerint jogellenes adatkezelést folytatunk, és nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá Önt abban az esetben is, amikor vitatja az általunk kezelt adatok pontosságát.

XII. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a személyes adatait kezeljük, akkor javasoljuk, hogy először a bennünket keressen meg panaszával a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában feltüntetett elérhetőségeinken. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül, a kivizsgálásra a GDPR egy hónapos határidőt határoz meg.

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az adatait kezeljük, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Szada, 2024. január 15.
Pintér Lajos sk.
polgármester


Utoljára frissítve: 2024 január 29. 13:42