Polgrmesteri Hivatal

Rendeletek

njt

A Szada Nagyközség Önkormányzat által hozott jogszabályok könnyen kereshetők és megtalálhatók az Nemzeti Jogszabálytár (NJT) weboldalon.


Leggyakrabban keresett rendeletek

Hatályos és egységes rendeletek

7/2004.(IV.5.) Építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól

10/2011.(IX.2.) A „Takaros porta” és „Legszebb utca” cím alapításáról

9/2012.(X.11.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva-tartásának rendjéről

4/2014.(IX.9.) A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról

7/2015.(XI.26.) A helyi adókról

2/2016.(I.29.) A temetőkről és a temetkezésről

7/2017.(V.23.) A kiadások készpénzben történő kifizetésének eseteiről

11/2017.(VI.30.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

12/2017.(VI.30.) A talajterhelési díjról

13/2017.(VII.19.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

16/2017.(XI.24.) A közterület-használat rendjének szabályozásáról

18/2017.(XII.20.) A településkép védelméről

3/2018.(II.16.) Az elektronikus ügyintézéséről

4/2018.(II.16.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

8/2018.(XI.30.) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

2/2020.(III.1.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

13/2020.(VII.24.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

15/2020.(IX.4.) A közterület-felügyeletről

16/2020.(IX.4.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól

17/2020.(IX.4.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

18/2020.(IX.4.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

21/2020.(IX.25.) A közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról

22/2020.(X.30.) A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

23/2020.(X.30.) A helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

24/2020.(X.30.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről

28/2020.(XI.26.) A Szadai Piac működési rendjéről

2/2021.(I.28.) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

3/2021.(I.28.) Változtatási tilalom elrendeléséről (egyes külterületek)

6/2021.(II.11.) Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, melléklet

10/2021.(IV.30.) Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

19/2021.(VII.30.) Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról

28/2021.(X.1.) A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről

29/2021.(X.1.) A Szada településnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról

30/2021.(X.1.) Szada Nagyközség jelképeiről és azok használatáról

31/2021.(XI.26.) Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
Külterületi forgalomképtelen ingatlanok
Versenyeztetési szabályzat

32/2021.(XI.26.) A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők helyi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

33/2021.(XI.26.) Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a közszolgálati tisztviselők egyes juttatásairól

35/2021. (XII.10.) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1. melléklet - A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök
2. melléklet - A bizottságok feladat- és hatásköre
3. melléklet - A képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint a kapcsolódó írásos dokumentumok hivatali kezelésének rendje
1. Függelék - Térkép
2. Függelék - Képviselők névsora
3. Függelék - Bizottságok személyi összetétele
4. Szada Nagyközség Önkormányzat szakágazati besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati funkciók szerint felsorolása
5. Az önkormányzat költségvetési szervei, feladatellátási helyei
6. Önkormányzati társulások listája
7. Szada Nagyközség alpolgármesteri részére meghatározott feladatok
8. Helyi regisztrált önszerveződő közösségek

3/2022. (II.25.) Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

4/2022.(II.25.) Változtatási tilalom elrendeléséről

12/2022. (X.28.) A helyi címek, kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

14/2022. (XI.25.) A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők helyi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről, továbbá a bankszámla-hozzájárulás mértékéről

22/2022.(XII.16.) Szada Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
1. melléklet - Szada szabályozási terve/A szelvény
2. melléklet - Szada szabályozási terve/B szelvény
3. melléklet - Szada településszerkezeti terve


Utoljára frissítve: 2023 március 01. 14:45

Szada 2023 05 Takaros Porta A3