Mff J Mretben

Lakcímügyintézés

Lakcímbejelentés

Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

Az ügy rövid leírása

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál jelentheti be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják)

Kizáró okok: A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő),

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, előző lakcím, új lakcím, bejelentés időpontja, (jogszabályban meghatározott kivétellel) a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal

Ügyintézés határideje

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot a járási (kerületi) hivatal vezetője vagy – a képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat szerve hozta.  

Kinek kell címezni a fellebbezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Jegyző vagy járási hivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: illetékköteles (5000 Ft)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének a hozzájárulása a bejelentéshez? Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, jogerős bevándorlási engedély, érvényes letelepedett jogállást igazoló okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, vagy oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.

Fontosabb fogalmak

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók, vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár bejelentett. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés a)-d) pontok, (2a) bekezdés, 5. § (2)-(5a) bekezdés, 7. § (1) bekezdés c), i) pont, 8. § (1) bekezdés a) pont, 8/A. §, 11. §, 15. § (1), (1a), (3) bekezdés, 19/A. § (1) bekezdés, 21. §-24. §, 26. § (1) bekezdés, 26. § (2)-(2d), (3), (5) bekezdés, 27. § (3), (4) bekezdés, 27/A. § (1), (3) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 28/A. §, 28/B. § (1)-(2) bekezdés, 29. § (4) bekezdés, 34. § (2), (4) bekezdés; A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. § e) pont, 12. § (1) bekezdés b)-c), e) pont, (2) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, 18. § (2) bekezdés b) pont, (6) bekezdés a), c) pont, 21. § (2)-(3) bekezdés, 29. § (1),(2), (4) bekezdés, 30. § (2) bekezdés, 31. §, 31/A. §, 32. § (1), (2) és (3) bekezdés, 34. § (1) bekezdés, 35. § (3) bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 38. §, 39. § (1) bekezdés, 3. számú melléklet, 6. számú melléklet;  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv., 33. § (2) bekezdés 51. pont; Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (3) bekezdés.

Kulcsszavak

lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, szállásadó, lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségek:

Tel: 1818
E-mail: 1818@1818.hu
Chat: Chat indítása
Külföldről: +36 (1) 550-1858

 

Lakcímfiktiválás

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

Az ügy rövid leírása

Ellenkező bizonyításig, amennyiben a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós, a jegyző, illetve a járási hivatal megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a szállásadó

Kizáró okok: Ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós. 

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatok, lakcím, adott lakással szembeni jogcím (szállásadó), fiktiválás oka, a szállásadó nyilatkozata

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
lakcímigazolvány, szállásadó nyilatkozata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

járási hivatal és a települési jegyző

Ügyintézés határideje

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal/jegyző

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom?
Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, a szállásadó nyilatkozata

Kell-e a kérelem benyújtásáért illetéket fizetni?
Nem, a kérelem benyújtása illetékmentes.

Mennyi időn belül kapom meg a döntést?
Sommás eljárás esetén 8 napon belül, teljes eljárásban 60 napon belül kapja kézhez.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás nyilvántartást kezelő szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja
Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pont, 13. §-14. §, 16. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés a) pont, 34. § (3) bekezdés, 35. § (3)-(5) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pont, 26. § (1), (2) bekezdés,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. §, 36. §, 50. §, 80. §, 112. §, 116. (2) bekezdés a) pont, a 118. § (3)  bekezdés, a 121. §  

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 41. pont,

Kulcsszavak

fiktív, lakcím, szállásadó, nyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségek:

Tel: 1818
E-mail: 1818@1818.hu
Chat: Chat indítása
Külföldről: +36 (1) 550-1858


Utoljára frissítve: 2021 október 01. 11:50