Mff J Mretben

Adatkezelési tájékoztatók

A Szadai Polgármesteri Hivatal adatkezelési tájékoztatója

A Szadai Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88., a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket a tevékenységével összefüggő – köztük a szada.hu weboldallal (“Weboldal”) kapcsolatban történő – adatkezeléséről.

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, 2019. évi XXXIV. törvénynek, és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, valamint az olyan személyek adatkezelésére, amelyeknek az Adatkezelő a személyes adatokat továbbítja.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

Ennek megfelelően az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

A személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett minden művelet és műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1. Az Adatkezelő adatai

Neve: Szadai Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Elérhetősége: szada@szada.hu

Törzskönyvi azonosító (PIR): 391623

Adószáma: 15391621-2-13

Képviseli: Tóth László

Adatvédelmi tisztviselő: Web Biztonság Informatika Kft.

Elérhetősége: istvan.varga@webteszt.com

2.  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

3.1.   Az Adatkezelő a kötelezően ellátandó és önként vállalt önkormányzati feladatok és az államigazgatási feladatok teljesítése céljából kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelendő, az érintettek által rendelkezésre bocsátott, vagy az érintettekre vonatkozóan más adatkezelőktől kapott személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: közérdekű adatkezelés vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk. (1) e) pont).

Az adatok tárolásának időtartama: a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam.

3.2. Az Adatkezelő részére küldött megkeresésekkel kapcsolatban közölt személyes adatok

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli azokat a 3.1. pont szerinti kategóriába nem tartozó személyes adatokat, amelyeket az érintettel az Adatkezelőnek (ideértve az Adatkezelő valamennyi munkatársát és a nevében eljáró személyt) címzett megkeresésében szóban vagy írásban közöl.

 A kezelt adatok köre: az érintett neve, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám, lakcím), a megkeresés szerinti ügy elintézéséhez szükséges egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, a megkeresés teljesítése, illetve a megkeresés szerinti ügy elintézése.

Az adatkezelés jogalapja: közérdekű adatkezelés vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk. (1) e) pont).

Amennyiben az Adatkezelő által kért, az adatkezelés céljához szükséges adatokat az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, annak az lehet a következménye, hogy az Adatkezelő a megkeresésnek nem tud eleget tenni.

Az adatkezelés időtartama: a köziratokról, a közlevéltárokról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.

3.3. A szerződéses partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a szerződéses partnerek, valamint azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak személyes adatait.

A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.)

Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával, szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: közérdekű adatkezelés vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk. (1) e) pont).

Az adatkezelés időtartama: az együttműködés megszűnését követő 5 évig.

3.4. Önéletrajzok

A kezelt adatok köre: önéletrajz szerint. (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa.

Az adatkezelés jogalapja: közérdekű adatkezelés vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk. (1) e) pont).

Az adatkezelés időtartama: A Pályázó önéletrajzában szereplő személyes adatokat – akár közvetlenül a jelentkezőtől/pályázótól, akár a személyügyi központtól származnak – az Adatkezelő a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – a jogviszony létrehozása esetén – a jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli. Sikertelen pályázat esetén az önéletrajzot az Adatkezelő visszajuttatja a Pályázónak vagy az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül.

3.5. Az Adatkezelő a 2111 Szada, Dózsa György út 88. szám alatti épületének bejáratára irányított ÉS/VAGY ügyfelei fogadására nyitva álló helyiségeiben elhelyezett, a helyiség egészét figyelő kamerák által készített képfelvételeket az alábbiak szerint kezeli.

A kezelt adatok köre: a kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera által esetlegesen rögzített egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem; élet, testi épség védelme; üzleti titok védelme; jogsértések megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek körülményeinek rögzítése, vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: közérdekű adatkezelés vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk. (1) e) pont).

Az adatkezelés időtartama: a képfelvétel, vagy más személyes adat rögzítésétől számított 15 nap, kivéve amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek. Felhasználás esetén a felvételek tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. Felhasználás alatt értendő a felvételek bírósági vagy hatósági eljárásban való felhasználása bizonyítékként. Ennek megfelelően az érintett a képfelvétel, vagy más személyes adat rögzítésétől számított 15 napon belül jelezheti az Adatkezelő felé, ha a felvételről másolat kiadását kéri vagy ha a felvételek további tárolása az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

A kamera által rögzített felvételhez és egyéb személyes adatokhoz az Adatkezelőnél a jegyző vagy az általa kijelölt személy férhet hozzá. Az érintett kizárólag a róla készült képfelvételt tekintheti meg, a felvételről indoklás nélkül kérhet másolatot, a felvételek kezelésének korlátozását pedig jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti.

3.6. Sütik kezelése (cookie-k)

A süti (cookie) kis méretű, szöveges tartalmú file, ami a felhasználó által az oldal megtekintésére használt eszköz merevlemezén tárolódik és későbbi látogatások során a webszerver által hozzáférhető. A sütik tartalma a felhasználó azonosítására szolgál, de nem feltétlen tartalmaz személyes adatokat, melyek alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az oldal biztonságos működéséhez elengedhetetlen, állandóan használt süti (session cookie - munkamenet süti) használatát a felhasználó a weboldal grafikus felületén keresztül nem tudja letiltani, de böngészője segítségével ezt is bármikor törölheti, vagy akár le is tilthatja. Az elengedhetetlen sütik letiltása esetén az oldalon fellépő esetleges működési rendellenességért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az oldal a felhasználó beleegyezése esetén további sütiket is használhat. Ezek kizárólag analitikai funkciójú sütik, melyeket az oldal optimalizálása érdekében gyűjtünk statisztikák készítésére.

Az adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés időtartama: 2 óra

A weboldalon használt sütik típusai:

Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük 2 óra.

„Csak a szükséges sütik elfogadása” gomb megnyomásával kizárólag a munkamenet sütik kerülnek elfogadásra.

Használatot támogató kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 30 napos lejárati idővel. 

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk.  Ebből a célból rögzítheti a felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. A Google Analyticshez kapcsolódó sütikről itt  talál leírást. Ezen szolgáltató adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltató a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli. Google Analytics

Harmadik feles sütik:

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja pl. YouTube videó linkje. Az oldalon keresztül előfordulhat, hogy harmadik féltől származó sütik (cross-domain cookie) is elhelyezésre kerülnek a felhasználó háttértárolóján. Ezeket jellemzően közösségi média szolgáltatók helyezik el (mint Facebook, YouTube stb.) a tőlük származó, beágyazott tartalmakon keresztül. Az erre vonatkozó szabályokat az alábbi linkre kattintva olvashatja el: youtube, facebook

Ezekhez az adatkezelő semmilyen módon nem tud hozzáférni, felettük nincs ellenőrzése.

A cookie-k kezelése a böngészőben

A weboldal cookie beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Ne feledje, ha törli az összes cookie-t, akkor a bennük tárolt beállítások is elvesznek, beleértve a cookie-k fogadásának letiltását, mivel ez a funkció is megköveteli a cookie-k elhelyezését az eszközön. Az alábbiakban útmutatást talál arról, hogy a legelterjedtebb böngészőkben hogyan szabályozhatja a cookie-k használatát.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Edge

A weboldalon használt cookie-k adatai:

Név

Domain

Leírás

Lejárati idő

Típus

_ga

.szada.hu

Egyedi azonosítót regisztrál a webhely látogatója számára, hogy nyomon kövesse, hogyan használja a látogató a webhelyet. Az adatokat statisztikai célokra használják fel.

2 év

Teljesítmény (statisztikai célú)

_gat

.szada.hu

A Google Analytics állította be a kérési arány szabályozására.

Egy perc

Teljesítmény (statisztikai célú)

ga********

.szada.hu

Ez a cookie egyedi azonosítót tárol a webhely látogatója számára, és nyomon követi, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Az adatokat statisztikai célokra használják fel.

2 év

Teljesítmény (statisztikai célú)

_gid

.szada.hu

Egyedi azonosítót regisztrál a webhely látogatója számára, és nyomon követi, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Az adatokat statisztikai célokra használják fel.

1 nap

Teljesítmény (statisztikai célú)

VISITORINFO1LIVE

.youtube.com

Ez a cookie lehetővé teszi a YouTube számára, hogy ellenőrizze a sávszélesség-használatot.

6 hónap

Célzó- és egyéni tartalmakhoz szükséges

YSC

 

.youtube.com

Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a felhasználók mely videókat tekintették meg a YouTube-on.

Ülés

Célzó- és egyéni tartalmakhoz szükséges

CONSENT

 .youtube.com

Ez a süti információkat tárol arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a webhelyet, és minden olyan reklámot tárol, amelyet a végfelhasználó láthatott az említett webhely felkeresése előtt.

2 év

Teljesítmény (statisztikai célú)

VISITORPRIVACYMETADATA

 

.youtube.com

Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez

6 hónap

HTTP Cookie

test_cookie

.doubleclick.net

Ezt a cookie-t a DoubleClick net (a Google tulajdonában lévő) állítja be annak meghatározására, hogy a webhely látogatójának böngészője támogatja-e a cookie-kat.

15 perc

Célzó- és egyéni tartalmakhoz szükséges

XSRF-TOKEN

.szada.hu

azért készült, hogy segítse a webhely biztonságát

2 óra

Szükséges

szadahu_session

.szada.hu

munkamenet süti, biztonsági funkciókat is ellát

2 óra

Szükséges

 

4. Az érintettek jogai

4.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

4.2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

4.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

4.4. Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését.

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8. Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: https://naih.hu)

5. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

5.1. Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájáulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha az Adatkezelő az adott tevékenység végzését harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

5.2. Az Adatkezelőt az érintett által szolgáltatott adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintettel, sem más, harmadik személlyel szemben, kivéve ha az Adatkezelő jogszabályi rendelkezés alapján az adott személyes adat ellenőrzésére köteles. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért az érintett köteles az Adatkezelő helyett helytállni. Az érintett az elérhetőségeinek megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről vagy telefonszámról kizárólag ő kommunikál, illetve vesz igénybe bármilyen szolgáltatást.

5.3. Az Adatkezelő nem nyújt közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatást. A 16. életévét be nem töltött gyermekek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg vagy engedélyezte. A hozzájárulást megadó szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a fenti előírások alapján az adatkezeléshez való hozzájárulás jogsértőnek minősül, haladéktalanul intézkedik a személyes adatok törlése iránt, kivéve, ha azok kezelésére egyéb jogalappal rendelkezik.

5.4. Az Adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettségei és a szerződéses partnerekkel fennálló szerződések teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben átadhatja az érintettek személyes adatait a teljesítésbe bevont közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére, akik így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.

5.5. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.

5.6. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

5.7. Amennyiben arra az Adatkezelő jogszabály alapján jogosult, az Adatkezelő hozhat olyan döntést az érintettre vonatkozóan, amely az érintett személyes adatainak automatizált kezelésén alapul.

5.8. Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

Közmeghallgatás adatkezelési tájékoztatója

Szada Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 54. §-a alapján legalább évente egyszer közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. A kérdéseket, illetve javaslatokat tevő természetes személyek, valamint a jogi személyeket képviselő természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintettek) személyes adatainak kezelése vonatkozásában Szada Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel arra, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információkat egyszerűsített, táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze.

I. Az Adatkezelő

Neve: Szada Nagyközség Önkormányzata

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Képviseli: Pintér Lajos polgármester

Telefon: +36-28-503-065

E-mail: szada@szada.hu

Weboldal: www.szada.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

név: Web Biztonság Informatika Kft.

elérhetőség: istvan.varga@webteszt.com

II. Az adatkezelő elérhetősége

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

  • Ügyfélfogadási időben személyesen

hétfői napon 08.00-16.00 óra;

szerdai 08.00-16.00 óra;

pénteki napon 08.00-12.00 óra közötti időben.

  • Elektronikus úton az szada@szada.hu e-mail címen, vagy az e-Papír szolgáltatással, mely az epapir.gov.hu címen elérhető el.

  • Postai úton a 2111 Szada, Dózsa György út 88.címen

III. Az adatfeldolgozók, címzettek, adattovábbítás

Adatkezelő munkaszervezeteként a közmeghallgatás előkészítésével, valamint a feltett kérdések és javaslatok megválaszolásával összefüggésben a személyes adatok teljes köre vonatkozásában:

Neve: Szadai Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Képviseli: Tóth László jegyző

Telefon: +36-28-503-065

E-mail: jegyzo@szada.hu

A Polgármesteri Hivatal által használt ASP IRAT szakrendszerben iktatott ügyiratokban található személyes adatok vonatkozásában:

Neve: Magyar Államkincstár

Képviselője: Bugár Csaba elnök

Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Telefon: +36 (1) 327 36 00

E-mail: info@allamkincstar.gov.hu

A közmeghallgatáson rögzített videofelvétel önkormányzati honlapon történő internetes közzétételével kapcsolatosan a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában rögzített személyes adatok vonatkozásában:

Az Önkormányzati honlap (www.szada.hu) tárhelyszolgáltatását biztosítja:

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu

Amennyiben a közmeghallgatással összefüggésben az Érintettel postai levélküldemény útján történik kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás, úgy a kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére kerülnek továbbításra a címzéshez szükséges személyes adatok.

A kezelt adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek: bíróság, ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, nemzetbiztonsági szolgálatok, adóhatóság. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint harmadik személy részére – a jelen pontban meghatározott címzetteken és adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

IV. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Mötv. 54. §-ában részletezettek alapján a közmeghallgatás – mint közérdekű feladat – lebonyolítása, az állampolgári véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása, valamint az Érintettek által feltett kérdések, illetve javaslatok kivizsgálása, az azokra történő válaszadás.

Az adatkezelés célja továbbá a közmeghallgatás nyilvánosságára vonatkozó előírások biztosítása az ott elhangzottak nyilvánosságra hozatalával, melyet az Adatkezelő a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv közzétételével, valamint a közmeghallgatásról készült videofelvétel nyilvánosságának biztosításával valósít meg. Az adatkezelés ezen célja kizárólag az Érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával valósul meg.

V. A kezelt adatok köre

V.1. Adatkezelő a feltett kérdések, illetve javaslatok kivizsgálása, valamint az azokra történő válaszadás céljából kezeli:

a) az Érintett teljes nevét;

b) az Érintett lakcímét;

c) jogi személyt képviselő Érintett esetében a képviseleti minőségre vonatkozó információkat;

d) az Érintett aláírását;

e) a felszólalás sorszámát;

f) a felszólalásban esetlegesen megjelenő személyes és személyhez köthető adatokat;

g) a szada@szada.hu e-mail címre beérkező elektronikus küldemények tekintetében az Érintett email címét; az e-mail címben vagy annak tartalmában megjelenő valamennyi személyes adatát.

A fentiekben felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. A személyes adatok kezelése nélkül Adatkezelő nem képes eleget tenni az Mötv. 54. §-ában fogalt kötelezettségének, miszerint az elhangzott javaslatra, kérdésre választ kell adnia.

V.2. Adatkezelő a közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása céljából kezeli:

a) az Érintett teljes nevét;

b) az Érintett lakcímét;

c) jogi személyt képviselő Érintett esetében a képviseleti minőségre vonatkozó információkat;

d) a felszólalás sorszámát;

e) a felszólalásban esetlegesen megjelenő személyes és személyhez köthető adatokat;

f) az Érintett képmását;

g) az Érintett fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adatát – úgymint arckép, illetve esetleges testi fogyatékossága;

h) az Érintett magtartása, cselekvése, viselkedési jellemzőit;

i) az Érintett hangját, hangszínét, nyelv-és szóhasználatát, esetlegesen beszédhibájával, tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatokat;

j) az elkészített videofelvétellel megszerezhető egyéb adatokat (tartózkodási hely, tartózkodási idő, a felvétel alapján levonható egyéb következtetés).

A fentiekben felsorolt személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. A kezelt személyes adatok körének meghatározása az Érintett joga. Amennyiben az Érintett nem bocsátja a fenti adatokat e célból az Adatkezelő rendelkezésére, úgy joghátrány nem éri, Adatkezelő a személyes adatok kezelése nélkül is eleget tud tenni a közmeghallgatás nyilvánossága biztosítására vonatkozó előírásoknak.

VI. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató V.1. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének e) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés közérdekű, illetve az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, figyelemmel a Mötv. 54. §-ában foglalt kötelezésre.

A jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez.

Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy:

• az Érintett személyes adatainak kezeléséhez írásban, hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével vagy e-mail útján megtett nyilatkozattal, önkéntes és kifejezett hozzájárulásának megadásával járul hozzá;

• az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet;

• az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

VII. Adatkezelés időtartama

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjában, és az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V. pontjában megjelölt személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározott ideig kezeli. A jelen adatkezelési tájékoztató kiadásakor hatályos szabályozás szerint ezen adatok nem selejtezhetőek, az irattárba kerülést követő 15 év megőrzési idő lejáratakor közérdekű archiválás céljából az illetékes levéltárnak átadandóak.

Amennyiben az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, úgy Adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul törli és ennek megtörténtéről az Érintetett tájékoztatja. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon:

• az Adatkezelő szada@szada.hu email címére küldött elektronikus levélben;

• illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tett bejelentés, vagy a székhelyre küldött postai küldemény útján.

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VIII. Nyilvánosságra hozatal

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V.1 pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint nem hozza nyilvánosságra.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában meghatározott személyes adatokat az Érintett hozzájárulása esetén az Érintett maga szolgáltatja. A nyilvánosságra hozatal a közmeghallgatás adatfeldolgozó útján, videofelvétellel történő rögzítésével, valamint a felvétel közzétételével valósul meg.

IX. Az adatok kezelésének módja

Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez automatizált adatkezelést, és profilalkotást.

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja.

X. Az Érintett jogai

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő átadásával biztosítja.

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzi-e.

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

X.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

X.5. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.1. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga az Érintettet minden olyan esetben megilleti, amikor úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli.

X.6. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését.

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről

A jelen adatkezelési tájékoztató V.2 pontjában megjelölt személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Érintett javaslattétele, felszólalása csak aninomizált formában, személyes adatok nyilvánosságra hozatala nélkül valósul meg.

XII. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha panasza kivizsgálása vagy a kivizsgálására irányadó határidő eredménytelen eltelte esetén továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő az adatait kezeli, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújt be keresetet.

Az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

Szada, 2023.október 11.
Pintér Lajos sk.
polgármester

Környezetvédelmi lakossági fórum adatkezelési tájékoztatója

Szada Nagyközség Polgármestere előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében - az állampolgárok és a társadalmi önszerveződések közvetlen tájékoztatása céljából - lakossági fórumot hívhat össze. Összehívására, a meghívandók körére és a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó szabályokat a közmeghallgatással azonos módon kell alkalmazni, melyen a képviselő-testület nem ülésezik, döntést nem hoz. A települési környezet védelméről szóló 9/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelet 25. § (4) és (5) bekezdései szerint az Önkormányzat a lakóhelyi környezet állapotának, az esetleges pályázati lehetőségeknek és pályázati eredményeknek ismertetése céljából szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot a helyi média útján, továbbá környezetvédelmi lakossági fórum keretében. A környezetvédelmi lakossági fórum elsődleges célja a lakosság környezetvédelmi problémáinak és azok megoldására tett javaslataiknak a megismerése. A környezetvédelmi lakossági fórumra minden év december közepén, a képviselő-testület következő év januári rendes ülését megelőző legalább hat héttel korábban kerül sor. A kérdéseket, illetve javaslatokat tevő természetes személyek, valamint a jogi személyeket képviselő természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintettek) személyes adatainak kezelése vonatkozásában Szada Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja. 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel arra, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információkat egyszerűsített, táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze.

I. Az Adatkezelő

Neve: Szada Nagyközség Önkormányzata

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Képviseli: Pintér Lajos polgármester

Telefon: +36-28-503-065

E-mail: szada@szada.hu

Weboldal: www.szada.hu 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

név: Web Biztonság Informatika Kft.

elérhetőség: istvan.varga@webteszt.com

II. Az adatkezelő elérhetősége

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

- Ügyfélfogadási időben személyesen

hétfői napon 08.00-16.00 óra;

szerdai 08.00-16.00 óra;

pénteki napon 08.00-12.00 óra közötti időben.

- Elektronikus úton az szada@szada.hu e-mail címen, vagy az e-Papír szolgáltatással, mely az epapir.gov.hu címen elérhető el.

- Postai úton a 2111 Szada, Dózsa György út 88.címen

III. Az adatfeldolgozók, címzettek, adattovábbítás

Adatkezelő munkaszervezeteként a lakossági fórum előkészítésével, valamint a feltett kérdések és javaslatok megválaszolásával összefüggésben a személyes adatok teljes köre vonatkozásában:

Neve: Szadai Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Képviseli: Tóth László jegyző

Telefon: +36-28-503-065

E-mail: jegyzo@szada.hu  

A Polgármesteri Hivatal által használt ASP IRAT szakrendszerben iktatott ügyiratokban található személyes adatok vonatkozásában:

Neve: Magyar Államkincstár

Képviselője: Bugár Csaba elnök

Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Telefon: +36 (1) 327 36 00

E-mail: info@allamkincstar.gov.hu

A lakossági fórumon rögzített videofelvétel önkormányzati honlapon történő internetes közzétételével kapcsolatosan a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában rögzített személyes adatok vonatkozásában:

Az Önkormányzati honlap (www.szada.hu) tárhelyszolgáltatását biztosítja:

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu                 

Amennyiben a lakossági fórummal összefüggésben az Érintettel postai levélküldemény útján történik kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás, úgy a kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére kerülnek továbbításra a címzéshez szükséges személyes adatok.

A kezelt adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek: bíróság, ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, nemzetbiztonsági szolgálatok, adóhatóság. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V. pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint harmadik személy részére – a jelen pontban meghatározott címzetteken és adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

IV. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Mötv. alapján a lakossági fórum – mint közérdekű feladat – lebonyolítása, az állampolgári véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása, valamint az Érintettek által feltett kérdések, illetve javaslatok kivizsgálása, az azokra történő válaszadás.

Az adatkezelés célja továbbá a lakossági fórum nyilvánosságára vonatkozó előírások biztosítása az ott elhangzottak nyilvánosságra hozatalával, melyet az Adatkezelő a készült jegyzőkönyv közzétételével, valamint a videofelvétel nyilvánosságának biztosításával valósít meg. Az adatkezelés ezen célja kizárólag az Érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával valósul meg.

V. A kezelt adatok köre

V.1. Adatkezelő a feltett kérdések, illetve javaslatok kivizsgálása, valamint az azokra történő válaszadás céljából kezeli:

a) az Érintett teljes nevét;

b) az Érintett lakcímét;

c) jogi személyt képviselő Érintett esetében a képviseleti minőségre vonatkozó információkat;

d) az Érintett aláírását;

e) a felszólalás sorszámát;

f) a felszólalásban esetlegesen megjelenő személyes és személyhez köthető adatokat;

g) a szada@szada.hu e-mail címre beérkező elektronikus küldemények tekintetében az Érintett email címét; az e-mail címben vagy annak tartalmában megjelenő valamennyi személyes adatát.

A fentiekben felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. A személyes adatok kezelése nélkül Adatkezelő nem képes eleget tenni az Mötv. 54. §-ában fogalt kötelezettségének, miszerint az elhangzott javaslatra, kérdésre választ kell adnia.

V.2. Adatkezelő a lakossági fórum nyilvánosságának biztosítása céljából kezeli:

a) az Érintett teljes nevét;

b) az Érintett lakcímét;

c) jogi személyt képviselő Érintett esetében a képviseleti minőségre vonatkozó információkat;

d) a felszólalás sorszámát;

e) a felszólalásban esetlegesen megjelenő személyes és személyhez köthető adatokat;

f) az Érintett képmását;

g) az Érintett fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adatát – úgymint arckép, illetve esetleges testi fogyatékossága;

h) az Érintett magtartása, cselekvése, viselkedési jellemzőit;

i) az Érintett hangját, hangszínét, nyelv-és szóhasználatát, esetlegesen beszédhibájával, tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatokat;

j) az elkészített videofelvétellel megszerezhető egyéb adatokat (tartózkodási hely, tartózkodási idő, a felvétel alapján levonható egyéb következtetés).

A fentiekben felsorolt személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. A kezelt személyes adatok körének meghatározása az Érintett joga. Amennyiben az Érintett nem bocsátja a fenti adatokat e célból az Adatkezelő rendelkezésére, úgy joghátrány nem éri, Adatkezelő a személyes adatok kezelése nélkül is eleget tud tenni a lakossági fórum nyilvánossága biztosítására vonatkozó előírásoknak.

VI. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató V.1. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének e) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés közérdekű, illetve az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, figyelemmel a Mötv. 54. §-ában foglalt kötelezésre.

A jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez.

Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy:

  • az Érintett személyes adatainak kezeléséhez írásban, hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével vagy e-mail útján megtett nyilatkozattal, önkéntes és kifejezett hozzájárulásának megadásával járul hozzá;

  • az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet;

  • az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

VII. Adatkezelés időtartama

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjában, és az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V. pontjában megjelölt személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározott ideig kezeli. A jelen adatkezelési tájékoztató kiadásakor hatályos szabályozás szerint ezen adatok nem selejtezhetőek, az irattárba kerülést követő 15 év megőrzési idő lejáratakor közérdekű archiválás céljából az illetékes levéltárnak átadandóak.

Amennyiben az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, úgy Adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul törli és ennek megtörténtéről az Érintetett tájékoztatja. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon:

  • az Adatkezelő szada@szada.hu email címére küldött elektronikus levélben;

  • illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tett bejelentés, vagy a székhelyre küldött postai küldemény útján.

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VIII. Nyilvánosságra hozatal

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V.1 pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint nem hozza nyilvánosságra.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában meghatározott személyes adatokat az Érintett hozzájárulása esetén az Érintett maga szolgáltatja. A nyilvánosságra hozatal a lakossági fórum adatfeldolgozó útján, videofelvétellel történő rögzítésével, valamint a felvétel közzétételével valósul meg.

IX. Az adatok kezelésének módja

Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez automatizált adatkezelést, és profilalkotást.

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja.

X. Az Érintett jogai

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő átadásával biztosítja.

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzi-e.

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

X.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

X.5. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.1. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga az Érintettet minden olyan esetben megilleti, amikor úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli.

X.6. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését.

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről

A jelen adatkezelési tájékoztató V.2 pontjában megjelölt személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Érintett javaslattétele, felszólalása csak aninomizált formában, személyes adatok nyilvánosságra hozatala nélkül valósul meg.

XII. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha panasza kivizsgálása vagy a kivizsgálására irányadó határidő eredménytelen eltelte esetén továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő az adatait kezeli, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújt be keresetet.

Az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

Szada, 2023.december 11.
Pintér Lajos sk.
polgármester

"Minden csepp számít" programhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ NEVE

Adatkezelő: Szada Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Adatkezelő)

Székhely: 2011 Szada, Dózsa György út 88.

Telefon: +36 (27) 535-365

Képviseli: Pintér Lajos polgármester

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: istvan.varga@webteszt.com

A fentiek szerinti Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 26. cikke szerinti adatkezelőnek minősül.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

- Ügyfélfogadási időben személyesen, előre egyeztetett időpontban

hétfői és szerdai napon 08.00-16.00 óra;

pénteki napon 08.00-12.00 óra közötti időben.

- Elektronikus úton a szada@szada.hu e-mail címen, vagy az e-Papír szolgáltatással, mely az epapir.gov.hu címen elérhető el.

- Postai úton a 2111 Szada, Dózsa György út 88. címen

3. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő elektronikus kérdőív közzététele formájában az azt kitöltő Érintettek számára elektronikus formában, széles körben, naprakészen nyújtson tájékoztatást, közvetítsen információkat a „Minden csepp számít!” helyi víztakarékossági programmal kapcsolatosan, valamint felmérje az igényeket az ingyenes vízmegtakarító eszközök használatára vonatkozóan.

Az adatkezelés konkrét céljai:

Az Önkormányzat a kérelmezők pontos azonosítása, a kérdőívre válaszadás céljából történő feliratkozás, e feliratkozás módosítása vagy törlése, az ingyenes háztartási egységcsomag kérelmezők részére történő átadása, az ingyenes háztartási egységcsomagokkal való átlátható elszámolás, valamint erről nyilvántartások vezetése, valamint a kérelmezők tájékoztatása a programban biztosított ingyenes háztartási egységcsomag felhasználása és tájékoztató szolgáltatás nyújtása céljából kezelnek személyes adatokat.

A kezelt adatkör:

· az Érintett elektronikus levelezési címe;

· az Érintett elektronikus levelezési címében szereplő/megjelenő bármilyen egyéb személyes adattartalom;

· az Érintett teljes neve (a szolgáltatásról történő leiratkozással összefüggésben kezelt adat).

A fentiekben meghatározott személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be, azokat a szolgáltatásra történő regisztráció során az Érintett szolgáltatja az Adatkezelő részére.

 4.  ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, melyet az Érintett az adatkezelés megkezdését megelőzően, a szolgáltatás igénybevételével összefüggő elektronikus felületeken történő regisztráció során a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével adhat meg. Az adatkezeléssel összefüggésben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is irányadó rendelkezéseket rögzít. Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy:

- az Érintett személyes adatait az elektronikus felületen önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, a regisztráció nem kötelező, a hírlevél-szolgáltatás útján nyújtott információkhoz az Érintett más, regisztrációt nem igénylő felületeken is hozzájuthat;

- az Érintett a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével személyes adatainak kezeléséhez konkrétan és kifejezetten hozzájárul;

- az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet;

- az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig, jelen esetben a szolgáltatásról való leiratkozás kapcsán megtett érintetti nyilatkozattételig őrzi meg.

A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon:

- az Érintett részére küldött hírlevél alján lévő „Leiratkozom” linkre történő kattintással;

- az Adatkezelő szada@szada.hu email címére küldött elektronikus levélben;

- E-papír szolgáltatás igénybevételével küldött küldemény útján; illetve

- az Adatkezelő székhelyén személyesen tett bejelentés, vagy a székhelyére küldött postai küldemény útján.

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására, így minimálisan tartalmaznia kell az Érintett e-mail címét.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartam elteltével Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok selejtezés útján történő törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósít meg. A hozzájárulás visszavonása esetén nem merül fel annak akadálya, hogy a hírlevél-szolgáltatást az Érintett a későbbiekben ismételten igénybe vegye, de az újbóli feliratkozáshoz, ezzel együtt pedig az érintetti hozzájárulás ismételt megadásához kötött. 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, CÍMZETTEK

Az Adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettségei és a szerződéses partnerekkel fennálló szerződések teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben átadhatja az érintettek személyes adatait a teljesítésbe bevont közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére, akik így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

A szolgáltatás technikai megszervezésével és felügyeletével kapcsolatosan Adatkezelő munkaszervezeteként a Szadai Polgármesteri Hivatal (székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88., e-mail: jegyzo@szada.hu) működik közre, így a kezelt adatok teljes köréhez szükségszerűen hozzáfér.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez megadott érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatát az Érintett az Adatkezelőhöz az alábbi platformokon juttattja el, úgy az abból fakadó ügyviteli feladatok teljesítésével az alábbi címzettek is szükségszerűen közreműködnek az adatkezelésben:

- az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén a válaszküldeményen szereplő kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., e-mail: adatvedelem@posta.hu) címzettnek minősül;

- az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat ePapír szolgáltatással megküldése esetén a válaszküldemény Ügyfélkapu tárhelyre történő eljuttatása során a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3., e-mail: adatvedelem@nisz.hu) működik közre.

Adatkezelő a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén Adatkezelő az adatfeldolgozás tényéről az Érintettet tájékoztatja.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyes adatok megismerésére bírósági, ügyészségi, a bűnüldözési és a büntetés-végrehajtás szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, az adóhatóság is jogosult. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.

Adatkezelő a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy címzett részére nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

7. AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

Az ingyenes háztartási egységcsomag használatáról a tájékoztatás kiküldése minden esetben elektronikus levél útján, automatikusan történik, ahogyan a szolgáltatásról történő leiratkozás is, azonban a tevékenység jellegéből fakadóan automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon (nyilvántartás) tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén, illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóan meghatározott szerződéses partnerei szerverein.

8. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

9.  TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZLÉS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, úgy az Érintett nem tudja a szolgáltatást igénybe venni. Ugyanakkor a szolgáltatás útján terjesztett információkról más forrásból tudomást szerezhet, így az Érintettet jelentős hátrány a hozzájárulás megtagadásából fakadóan nem éri.

10. AZ ÉRINTETT JOGAI ADATAINAK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

10.1. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Az Érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módok valamelyikének igénybevételével. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja, azokat korábbi hozzájárulása alapján jogszerűen kezeltek. Abban az esetben, ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, az Önkormányzat a szolgáltatást nem tudja biztosítani. Erről a hozzájárulás visszavonásakor is tájékoztatást kap.

10.2. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk)

A személyes adatait az Érintett adja meg, így a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatásra kerül az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Ezen felül az adatok kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatást kap az Érintett, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

A fentiek szerinti tájékoztatást jelen adatkezelési tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint a szolgáltatásra történő feliratkozás előtt történő megismerésének lehetőségével biztosított.

10.3. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá jogosult az általunk kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végzi-e az Adatkezelő. Ilyen irányú kérelem a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken nyújtható be.

10.4. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha megváltozik az e-mail címe vagy bármilyen egyéb, az Adatkezelő álal nyilvántartott adata.

10.5. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja arra, hogy kérje a személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Amennyiben ilyen irányú kérelem kerül benyújtásra, úgy a szolgáltatást a továbbiakban nem biztosított. Amennyiben visszavonásra kerül az adatkezeléshez adott hozzájárulás, úgy az Érintett adatainak törlését automatikusan elvégzi az Adatkezelő, erre vonatkozó külön kérelem benyújtása nem szükséges. Fontos, hogy bizonyos ritka esetekben az Adatkezelő jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, ebben az esetben erről Érintettet megfelelően tájékoztatni kell.

10.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben álláspontja szerint jogellenes adatkezelést folytat az Adatkezelő, és nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a személyes adatait kezeli az Adatkezelő, akkor javasolt, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül, a kivizsgálásra a GDPR egy hónapos határidőt határoz meg.

Ha a panasz kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi az Érintett az adatkezelést, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van továbbá adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldönthető, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Szada, 2024. március 25.

Pintér Lajos s.k.
polgármester


Utoljára frissítve: 2024 március 26. 12:08