Mff J Mretben

Elfogadták a Fenyvesligeti gyalogosátkelő koncepciótervét

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2024. május 23-án rendkívüli ülést tartott, amelyen döntés született többek között a Fenyvesligeti gyalogosátkelő koncepciótervének elfogadásáról, a 2023-as zárszámadásról, a Szada Nova NKft. beszámolójának elfogadásáról, valamint a Packeta Z-Box csomagautomata bővítéséhez történő hozzájárulásról is.

Fenyvesligeti Gyalogtkel

Elfogadták a Fenyvesligeti gyalogosátkelő koncepciótervét

2024. márciusában Szada Nagyközség Önkormányzat műszaki osztálya a Szada, Fenyvesliget út környezetében, 21109. j. út 1+717 km. szelvényében gyalogátkelő koncepciótervének kidolgozását rendelte meg minimum két változatban az SKS Terv Mérnökiroda Kft.-től.

2024. április 23-án az SKS Terv megküldte Szada Nagyközség Önkormányzata részére a három változatban elkészített koncepciótervet, majd megküldte a változatokhoz tartozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó árajánlatot, és a tanulmánytervi szinten kidolgozott előzetes költségbecsléseket.

A testület által végül elfogadott variációban szigetes megoldású gyalogátkelő szerepel, amely a Fenyvesliget úttól délre esően szeli át a Székely Bertalan utat. Ennek helyigénye miatt a Székely Bertalan út burkolatának szélesítése és a Fenyvesliget út burkolatának kismértékű átépítése szükséges, azonban ez az utak saját telekhatárain belül megoldható.

A változat tervezési indikatív árajánlata: 4,1 MFt+Áfa

A tervezési ajánlat tartalma:
- Geotechnikai vizsgálat
- Útépítési és forgalomtechnikai terv
- Csapadékvíz-elvezetés terve
- Emelt szintű közvilágítás terve
- Távközlési földkábel-kiváltás terve
- Engedélyezés

A koncepcióterv alapján az előzetes becsült kivitelezési költség bruttó 49,12 MFt.
A további tervezés és kivitelezés becsült költsége mindösszesen bruttó: 54,33 MFt

Az Ősz utca 4. szám alatti ingatlanon meglévő Packeta Z-Box csomagautomata bővítéséhez történő hozzájárulás

A Packeta Hungary Kft. és Szada Nagyközség Önkormányzata között 2021. szeptember 28-án Z-BOX kihelyezéséről és üzemeltetési együttműködésről szóló szerződés jött létre a Szada, Ősz utca 4. szám alatti Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 0,7 nm alapterületű ingatlanrészére vonatkozóan. A csomagautomatát a tervek és szerződés szerint a Bérlő kiépíttette és a lakosok rendelkezésére bocsájtotta. A megnövekedett lakossági igényre hivatkozva a Bérlő indokoltnak látja a csomagautomata bővítését, ezért azzal kereste meg Szada Nagyközség Önkormányzatát, hogy a kétoszlopos automatájukat szeretnék négyoszlopos boxra növelni, amellyel így az eddig bérelt 0,7 nm terület helyett, mintegy 2 nm terület használatára vonatkozóan módosulna a jelenlegi, tárgyi ügyre vonatkozó szerződés.

A fentieknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Packeta Hungary Kft. részére a Szada, Ősz utca 4. szám alatti, az Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdonát képező ingatlan összesen mintegy 2 nm-es területének a térítésmentes használatára, a meglévő csomagautomata bővítése és a kihelyezést követően annak üzemeltetése céljából.

Pxl 20240523 060708589

Rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 6.647.812.181 forint bevétellel, 5.455.927.888 forint kiadással és 1.191.884 293 forint maradvánnyal hagyta jóvá.

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit 654.372.423 forint működési támogatások bevételei, 10.229.500 forint működési célú támogatások államháztartáson belülről, 0 forint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 970.665.955 forint közhatalmi bevételek, 155.358.507 forint működési bevételek, 34.531.874 forint felhalmozási bevételek, 1.891.197 forint működési célú átvett pénzeszközök, 22.316.466 forint felhalmozási célú átvett pénzeszközök, 4.798.446.259 forint finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapították meg.

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit 1.624.756.041 forint működési költségvetés kiadásai, 577.898.530 forint személyi juttatások kiadásai, 79.613.541 forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai, 471.312.714 forint dologi kiadások, 6.582.110 forint ellátottak pénzbeli juttatásai, 489.349.146 forint egyéb működési célú kiadások, 270.495.143 forint felhalmozási költségvetés kiadásai, 218.469.323 forint beruházások, 20.644.346 forint felújítások, 31.381.474 forint egyéb felhalmozási kiadások, 3.560.676.704 forint finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapították meg. 

Elfogadták a Szada Nova NKft. 2023. évi beszámolóját

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerve és tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Társaság - Felügyelő Bizottsága által előzetesen jóváhagyott - 2023. éves mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint elfogadta és jóváhagyta:

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 59.056 E Ft egyezőséggel

- az adózott eredményét:                                             229 E Ft nyereséggel.

A Tulajdonos Önkormányzat az adózott eredményből osztalékot nem fizet.

Pxl 20240523 060431605

Záportározóvá nyilvánítanak egy területet

Szada Nagyközség közigazgatási területén található a belterületi 1175 hrsz-ú „kert” művelési ágú 989 nm nagyságú 1,89 AK értékű, természetben Szada, Diósok utca 19. szám alatti ingatlan. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, ingatlanvagyon kataszteri besorolás alapján forgalomképes ingatlan. A területen jelenleg csapadékvíz elvezető műtárgy található, ennek fejlesztéséhez gondozásához szükséges közterületté/záportározóvá minősíteni az ingatlant. A képviselő-testület a terület a kert művelési ágát meg kívánja változtatni „záportározó” megnevezésűvé. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítást kezdeményezve a földhivatali nyilvántartásban történő átvezetési kérelmet Önkormányzat nevében nyújtsa be.

Egyéb döntések

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Belső ellenőr 2023. évi összefoglalójának jelentését elfogadta.

A testület rendeletet alkotott az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, mert az Önkormányzat tulajdonába került, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 2023-ban bejegyzett ingatlanokat korábban KT-határozattal kellett besorolni az önkormányzati vagyontárgyak megfelelő kategóriáiba. 

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete rendeletet fogadott el az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról.

A testület jóváhagyta a Szada Nova NKft. a Társaság az Alapító Okiratának módosítását, amely szerint a 2111 Szada, Dózsa György út 84. (Szada, 534 hrsz.) és a 2111 Szada, Halesz út, 4335/2 hrsz helyiségeket telephelyként tüntetik fel.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági Programja megvalósításának tapasztalatairól szóló polgármesteri beszámolót elfogadta.

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasút köz 3. szám alatti (619/7 hrsz) 1412 m2 területű 1/1 Önkormányzati tulajdonú, lakóház és udvar megjelölésű ingatlan 5 évre szóló ingyenes használatba adásról szóló szerződést köt a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti És Borászati Egyesülettel egyúttal felkéri a Polgármestert az ingyenes használatba adási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza a szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására.

A testületi ülés során összesen 3 rendeletet és 15 határozatot hozott a képviselő-testület.


Utoljára frissítve: 2024 május 23. 15:46