Mff J Mretben

Ingatlanhasznosítási pályázati felhívás - Szada 3542 és 3543 hrsz.

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, nyílt felhívást tesz közzé az Önkormányzat tulajdonában álló, Szada, 3542 és 3543 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdonának együttes értékesítésére.

1./ Kiíró adatai:

Szada Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88., adószám: 15730545-2-13, törzsszám (ingatlan-nyilvántartásban): 730545, pénzforgalmi számlaszám: 11742049-15391621-00000000, képviseli: Pintér Lajos polgármester)

3542 3543
3542 3543 2
3542 3543 3

3./ Pályázat célja:

Az ingatlan, adás-vételi szerződéssel történő értékesítése.

3542

A 3542 hrsz.-ú ingatlanról készült fotó

3543

A 3543 hrsz.-ú ingatlanról készült fotó

  4./ Pályázati feltételek és határidők:

 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

 • A 10/2024. (I.25.) KT-határozat szerint az ingatlanok együttes kikiáltási ára 80.000.000,- Ft + Általános Forgalmi Adó (27 %), azaz nyolcvanmillió forint + ÁFA.

 • A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el, ezért az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

 • A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírását követően - a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának határidejét nem számolva - 30 napon belül, Szada Nagyközség Önkormányzat költségvetési számlájára, átutalással történhet. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.

 • A Kiíró pályázati biztosítékként, 8.000.000, -Ft-ot, azaz összesen nyolcmillió forint megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázati eljárás első fordulójáig kell a Szada Nagyközség Önkormányzata OTP Bank Zrt. 11742049-15391621-06530000 számú letéti számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen.

 • A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően.
  A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
  Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg.

 • A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat elbírálásáig, illetve a nyertes pályázat esetén a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázó a pályázati határidőig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, az ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

 • Tulajdonjog eszmei hányadára pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

 • Pályázatot cégszerű aláírással, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratként, papír alapon és zárt borítékban kell benyújtani, amely alapján a pályázó személye nem azonosítható be.

 • A zárt borítékon feltüntetendő szöveg: „Pályázat a Szada kivett beépítetlen területek, 3542 és 3543 hrsz.-ú ingatlanok megvételére.”

 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és ügyvédi költségei. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

 • A nyertes pályázó az adásvételi szerződést a pályázat elbírálását követő 10 napon belül köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Szada Nagyközség Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

 • A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban leírtakat, így különösen pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

- magánszemély esetén, személyes adatairól, adóazonosító jelérről,

- nem természetes személy esetén, a beazonosításához szükséges adatokról és a képviselő képviseleti jogáról, átlátható szervezetnek minősülésről, valamint mellékelni kell az aláírási címpéldányt, a megajánlott bruttó vételárról,

- nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,

- nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről,

- nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs,

- nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg,

- nyilatkozatot a Magyar Állam elővásárlási jogának tudomásul vételéről.

- nyilatkozat a pályázattal érintett természetes személyektől a személyes adataik pályázati eljárásban történő felhasználásához történő hozzájárulásról.

Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést!

5./ A pályázati ajánlatok beadásának helye és határideje:

 • A pályázatot személyesen lehet benyújtani 2024. március 20. szerda 10.00 óráig a Szadai Polgármesteri Hivatalhoz (2111 Szada, Dózsa György út 88.)

 • Postai úton vagy futárral kézbesítendő dokumentációval érvényesen pályázni a személyes benyújtásra meghatározott határidőig beérkező küldeménnyel lehet.

6./ A pályázati dokumentáció átvételének helyét és feltételei:

Pályázat részletes kiírását a muszak1@szada.hu e-mail címen keresztül kérhető. 

7./ További információval szolgáló személy neve, elérhetősége:

Villányiné Szüki Anita műszaki ügyintéző (28/503-065)

8./ A pályázatok elbírálásának rendje, a pályázatok megismerésének lehetősége:

 • A pályázatok felbontásának ideje és helye: a benyújtási határidő napján 12 órától a Szada Polgármesteri Hivatal (2111 Szada, Dózsa György út 88.) hivatalos helyiségében. A bontás során bárki jelen lehet. A bontásról jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítésre kerül a pályázó neve vagy elnevezése, az ajánlati ár, pályázat előírásoknak (formai és tartalmi érvényességi feltételeknek) való megfelelősége vagy annak hiánya és oka. A polgármester hiánypótlásra szólítja fel az ajánlatadót vagy visszautasítja azt az ajánlatot, amely a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott feltételeknek maradéktalanul nem felelnek meg.

 • Az ajánlatok beadására rendelkezésre álló határidőn, illetve a hiánypótlásra megállapított határidőn túl benyújtott ajánlatokat, mint érvénytelent el kell utasítani.

 • A pályázat eredményességét és érvényességét a Képviselő-testület állapítja meg, egyúttal kihirdeti a nyertes ajánlattevőt.

A hirdetmény megjelenik a www.szada.hu és a Szada Nagyközség Facebook oldalán is.

Közzététel napja: 2024.02.15.

Szada, 2024. február 15.

Pintér Lajos
polgármester sk.


Utoljára frissítve: 2024 február 15. 16:47