Mff J Mretben

Ingatlanhasznosítási pályázati felhívás – Szada 3714/3

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, nyílt felhívást tesz közzé az Önkormányzat tulajdonában álló, Szada, 3714/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdonának értékesítésére.

1./ Kiíró adatai:

Szada Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88., adószám: 15730545-2-13, törzsszám (ingatlan-nyilvántartásban): 730545, pénzforgalmi számlaszám: 11742049-15391621-00000000, képviseli: Pintér Lajos polgármester)

2./ Pályázati kiírás tárgyát képező vagyonelem adatai:

 • A 3714/3 hrsz. ingatlan, 1218 m2 „kivett beépítetlen terület” besorolású

 • Az ingatlan közvetlen környezetében Lke besorolású ingatlanok találhatóak.

 • Az ingatlan villany és szennyvíz bekötéssel rendelkezik, ivóvíz bekötéssel viszont nem.

 • A HÉSZ szerint Lke-2 besorolású a telek, ami azt jelenti, hogy a területen oldalhatáron álló épületet lehet építeni, a legnagyobb beépítettség mértéke 30%.

 • A pályázaton értékesítendő ingatlan per- és tehermentes.

 • A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg törvény alapján.

1
2
3

3./ Pályázat célja:

Az ingatlan, adás-vételi szerződéssel történő értékesítése.

  4./ Pályázati feltételek és határidők:

 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

 • A 43/2023. (III.30.) KT-határozat szerint az ingatlan kikiáltási ára bruttó 23.880.000,- Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáznyolcvanezer forint.

 • A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el, ezért az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

 • A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírását követően - a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának határidejét nem számolva - 30 napon belül, Szada Nagyközség Önkormányzat költségvetési számlájára, átutalással történhet. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.

 • A Kiíró pályázati biztosítékként, 2.388.000, -Ft-ot, azaz összesen Kettőmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forint megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázati eljárás első fordulójáig kell a Szada Nagyközség Önkormányzata OTP Bank Zrt. 11742049-15391621-06530000 számú letéti számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen.

 • A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően.
  A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
  Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg.

 • A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat elbírálásáig, illetve a nyertes pályázat esetén a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázó a pályázati határidőig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, az ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

 • Tulajdonjog eszmei hányadára pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

 • Pályázatot cégszerű aláírással, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratként, papír alapon és zárt borítékban kell benyújtani, amely alapján a pályázó személye nem azonosítható be.

 • A zárt borítékon feltüntetendő szöveg: „Pályázat a Szada kivett beépítetlen terület 3714/3 hrsz.-ú ingatlan megvételére.”

 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és ügyvédi költségei. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

 • A nyertes pályázó az adásvételi szerződést a pályázat elbírálását követő 10 napon belül köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Szada Nagyközség Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

 • A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban leírtakat, így különösen pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

-  magánszemély esetén, személyes adatairól, adóazonosító jelérről,

-  nem természetes személy esetén, a beazonosításához szükséges adatokról és a képviselő képviseleti jogáról, átlátható szervezetnek minősülésről, valamint mellékelni kell az aláírási címpéldányt, a megajánlott bruttó vételárról,

-  nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,

-  nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről,

-  nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs,

-  nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg,

-  nyilatkozatot a Magyar Állam elővásárlási jogának tudomásul vételéről.

-  nyilatkozat a pályázattal érintett természetes személyektől a személyes adataik pályázati eljárásban történő felhasználásához történő hozzájárulásról.

Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést!

5./ A pályázati ajánlatok beadásának helye és határideje:

 • A pályázatot személyesen lehet benyújtani 2024. június 24. (hétfő) 10.00 óráig a Szadai Polgármesteri Hivatalhoz (2111 Szada, Dózsa György út 88.)

 • Postai úton vagy futárral kézbesítendő dokumentációval érvényesen pályázni a személyes benyújtásra meghatározott határidőig beérkező küldeménnyel lehet.

6./ A pályázati dokumentáció átvételének helyét és feltételei:

Pályázat részletes kiírását a muszak1@szada.hu e-mail címen keresztül kérhető.

 7./ További információval szolgáló személy neve, elérhetősége:

Villányiné Szüki Anita ügyintéző (28/503-065)

8./ A pályázatok elbírálásának rendje, a pályázatok megismerésének lehetősége:

 • A pályázatok felbontásának ideje és helye: a benyújtási határidő napján 12 órától a Szada Polgármesteri Hivatal (2111 Szada, Dózsa György út 88.) hivatalos helyiségében. A bontás során bárki jelen lehet. A bontásról jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítésre kerül a pályázó neve vagy elnevezése, az ajánlati ár, pályázat előírásoknak (formai és tartalmi érvényességi feltételeknek) való megfelelősége vagy annak hiánya és oka. A polgármester hiánypótlásra szólítja fel az ajánlatadót vagy visszautasítja azt az ajánlatot, amely a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott feltételeknek maradéktalanul nem felelnek meg.

 • Az ajánlatok beadására rendelkezésre álló határidőn, illetve a hiánypótlásra megállapított határidőn túl benyújtott ajánlatokat, mint érvénytelent el kell utasítani.

 • A pályázat eredményességét és érvényességét a Képviselő-testület állapítja meg, egyúttal kihirdeti a nyertes ajánlattevőt.

Szada, 2024. május 7.

Pintér Lajos
polgármester sk.


Utoljára frissítve: 2024 május 07. 17:01