Szunetel2

Tájékoztató az étkezési térítési díjak befizetéséről és a beszedés módjáról

A Szadai Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési Konyha étkezéssel kapcsolatos térítési díjainak és azok beszedésének módja 2021. január 1-től Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020.(X.30.) Önkormányzati Rendelete alapján változott. Az aktuális díjakat és a beszedés módját az alábbiakban foglaljuk össze.

Az étkezési díjak beszedésének módja:

Az étkezési térítési díjat az étkezést igénybe vevő a tárgyhó tekintetében a konyha által kiállított számla alapján készpénzátutalási megbízáson történő megfizetéssel vagy átutalással a konyha által kiállított számlán szereplő határidőig köteles megfizetni.

Az étkezési térítési díj befizetése a fizetési határidőig nem történik meg, akkor az étkezés a fizetési határidőt követő hónaptól nem vehető igénybe.

Ha az étkeztetés bármilyen ok miatt nem kerül igénybevételre, a lemondást haladéktalanul be kell jelenteni a konyhának (személyesen, tel: 06701999572, email: maria.balogh@szada.hu) azoknak is, akik 100%-os étkezési támogatásban részesülnek.

A bejelentést betegség esetén a távolmaradás első napján 12.00 óráig, egyéb ok esetében a távolmaradást megelőző nap 08.30 óráig kell megtenni.

Az igénybe vevő a bejelentés napját követő naptól mentesül a térítési díj fizetése alól.

Ha az igénybe vevő a lemondási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő naptól az étkezés szüneteltetésre kerül a jövőbeni étkezés megrendeléséig (az azt megelőző napon 08.30 óráig köteles megtenni).

A térítési díj fizetése előre történik, lemondás esetén a túlfizetés a következő havi étkezési térítési díjba beszámításra kerül.

Étkezési térítési díjak mértéke 2021. január 1-jétől:

Tkezsi Djak

Utoljára frissítve: 2021 január 14. 09:26

Nagykzsgi Megemlkezs