Dsc 1920ok

Harminc napra hatályon kívül helyezték a szadai változtatási tilalmat

A Szada bel- és külterület Lf jelű falusias lakóterületbe és az Lke jelű kertvárosi lakóövezetbe tartozó (ezen belül az Lke-5 építési övezetbe tartozó Fenyves településrészi) ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati döntés született 2021. március 12-én. A változtatási tilalom 30 nap után, április 11-től lép újra életbe a beépítetlen területek esetében a helyi építési szabályzat módosításáig egy új, 2021. március 12-én kihirdetett önkormányzati rendelet szerint.

Nincs változtatási tilalom 2021. április 11-ig

Az új építési szabályzat hatályba lépéséig a 7/2021. (III. 5.) számú önkormányzati rendelettel a Szada bel- és külterület Lf jelű falusias lakóterületbe és az Lke jelű kertvárosi lakóövezetbe tartozó ingatlanok esetében elrendelt változtatási tilalom hatályon kívül helyezéséről döntött Pintér Lajos polgármester a képviselő-testület tagjai véleményének kikérését követően.

Az új döntés értelmében a változtatási tilalom az erre vonatkozó rendelet kihirdetését követő harmincadik napon újra életbe lép a nevezett területeken azon ingatlanok esetében, amelyek művelési ága az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Az április 11-én hatályba lépő változtatási tilalom a helyi építési szabályzat előrelátható május 31-ig történő módosításáig marad érvényben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) meghatározza ugyanakkor azon építménykört és építési tevékenységkört, amelyet a változtatási tilalom esetén is meg lehet valósítani vagy folytatni lehet, így
a) az építési javítási-karbantartási építési munkát, ha az építtető 2021.április 11-én rendelkezik erre vonatkozó hatályos építésügyi hatósági engedéllyel;
b) a jogszabályokban megengedett (nem bejelentés vagy engedélyköteles) más építési munkát;
c) az egyszerű bejelentés alapján megkezdett
ca) 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építését,
cb) a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítését (műemlék kivételével), és
cc) az ezekhez szükséges tereprendezést, támfalépítést.

Miért helyezték hatályon kívül a változtatási tilalmat?

A változtatási tilalom feloldását az indokolta, hogy az önkormányzati rendelet hatályba lépése óta beérkezett tulajdonosi megkereséséket figyelembe véve az Önkormányzat folyamatosan vizsgálta azt, hogy az egyszerűsített eljárás keretében zajló helyi építési szabályozás (HÉSZ) módosítás lezárásáig történne-e olyan számottevő építési tevékenység, amellyel a fentebb megjelölt önkormányzati szándék ne tudna megvalósulni. Figyelemmel a HÉSZ módosítás tervezett 2021. május 31-i határidejére, az Önkormányzat arra az álláspontra jutott, hogy a Gazdasági Programjában célul tűzött elképzelés meg tud valósulni akkor is, ha az Lf jelű falusias lakóterületet, valamint az Lke jelű kertvárosias építési övezetet érintő tilalmi intézkedését később lépteti hatályba abból a célból, hogy az esetlegesen már jogügylettel érintett építtetőknek legyen idejük a tervezett beruházásokat elkezdeni.

Mi indokolta a változtatási tilalmat?

Szada Nagyközség Önkormányzatának hosszú távú elképzelése, hogy Szadát falusias arculatú településként megtartsa, a népességnövekedés ütemét visszafogja, amely kihat az elviselhetetlen közúti forgalomterhelésre, az intézményekre és az úthálózatra. Mindezeknek megfelelően, valamint jogszabályi kötelezettségének eleget téve a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 10 éves felülvizsgálata megkezdődött, melynek eredményeként várhatóan 2021. év végére hatályba léphet az új rendelet.

A tervezett HÉSZ módosítás célja, hogy bizonyos övezetekben a jelenlegi két lakóegység vagy kétlakásos lakóépület helyett egyet lehessen építeni, tehát érvényesüljön a telkenként egy lakás elve. A HÉSZ módosításának elfogadásáig az Önkormányzat 2021. március 6-tól vezette be a tilalmat az Lf jelű falusias lakóterületen, az Lke jelű kertvárosias építési övezetben és az Lke-5 építési övezetbe tartozó Fenyves településrészen.

Az Étv. 20-22. §-a rendelkezik arról, hogy lehetőség van rendelettel változtatási tilalmat elrendelni a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 évig. Ennek értelmében a változtatási tilalommal elrendelt területen új telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani – Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – nem lehet.

Tekintettel arra, hogy az Lf jelű falusias lakóterület építési övezetben a főrendeltetésű épületben maximum két lakóegység és az Lke jelű kertvárosias építési övezetben legfeljebb kétlakásos lakóépület építésére van lehetőség, ezért Szada Nagyközség Polgármestere változtatási tilalmat rendelt el annak érdekében, hogy az Önkormányzat hosszú távú településfejlesztési elképzelései megvalósulhassanak. Döntött arról, hogy a Szada Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2009. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosítása céljából a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárást megindítja abból a célból, hogy az Lf jelű falusias lakóterület, valamint Lke jelű kertvárosias építési övezetekben legfeljebb egylakásos lakóépületet lehessen építeni.

Az Önkormányzatnak a korábbi változtatási tilalom elrendelésével azonban nem volt célja az, hogy az önkormányzati rendelettel érintett övezetekben a jelenleg már beépített ingatlanok esetében a meglévő építményeket átalakítani, bővíteni, elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatás végrehajtani ne lehessen. Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere hangsúlyozza, hogy mind a változtatási tilalomról szóló – 2021. március 11-én hatályon kívül helyezett – eredeti rendelet, mind a 2021. április 11-én hatályba lépő új rendelet kizárólag Szada település és a szadai lakosok érdekében, az ő igényeiket figyelembe véve történik.


Utoljára frissítve: 2021 március 12. 13:55

3