Mff J Mretben

Indulhat a Csapás utca építéséről szóló közbeszerzés

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2024. február 29-én rendes ülést tartott, amelyen döntés született többek között a Csapás utca felújítását érintő közbeszerzési eljárás megindításáról, a 2024. évi költségvetés elfogadásáról, valamint a Dobogói Szabadidőpark Koncepció Tervének elfogadásáról is.

Indulhat a Csapás utca építéséről szóló közbeszerzés

Az elmúlt években több olyan lakossági igény merült fel, amelyek megvalósítása az előző években kialakult veszélyhelyzet következtében anyagi erőforrás hiánya miatt nem valósulhatott meg eddig. Ilyen volt a Csapás utca felújítása is, amelyre az Önkormányzat már rendelkezett 2018-ban elkészült jogerős tervdokumentációval. 2022 május 16-án a már rendelkezésre álló tervek felülvizsgálatát és kiegészítését követően Szada Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP PLUSZ-1.2.3-21-PTI kódszámú belterületi közutak fejlesztése című felhívásra, azonban a beadott pályázatot forráshiányra hivatkozva az Irányító Hatóság elutasította. Ezek után a Képviselő-testület a 148/2023.(XI.23.) határozatával döntött arról, hogy többek között a Csapás út felújítását a 2024-es évben megvalósítja. A tervező által megküldött tervezői költségbecslés mértéke miatt a kivitelező cég kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Ezeknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyílt közbeszerzési eljárást (hirdetményen induló) indítsa el, a beérkező ajánlatok alapján – az Ajánlattételi felhívásban rögzített bírálati szempontok szerint - döntsön a nyertes Ajánlattevő kiválasztásáról, és vele a Közbeszerzési tanácsadó és az Önkormányzat jogi képviselője által előkészített szerződés-tervezet alapján a Vállalkozási szerződést az Önkormányzat nevében kösse meg.

Img 8769

Elfogadták az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

Elkészült Szada Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végső verziója. A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 3.444.073.664 Ft költségvetési bevétellel, 3.444.073.664 Ft költségvetési kiadással állapította meg. Ezen belül 1.814.228.655 Ft a költségvetési bevétel összege, 1.629.845.009 Ft a finanszírozási bevétel összege, 2.919.586 539 Ft a költségvetési kiadás összege és 524.487.125 Ft a finanszírozási kiadás összege.

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
1.997.760.304 Ft működési költségvetés kiadásai;
705 766 901 Ft személyi juttatások kiadásai;
93 068 324 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
466 295 939 Ft dologi kiadások;
6.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
666.629.141 Ft egyéb működési célú kiadások;
921 826 235 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
921 826 235 Ft beruházások;
60.000.000 Ft tartalék;
524.487.125 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

Elfogadták a Dobogói Szabadidőpark Koncepció Tervéről

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, a 2024 évi zöldfelület kezelési koncepciója szerint elkészült Dobogói Szabadidő Park koncepciótervét tudomásul vette. A koncepcióterv szerint a Rózsa utca és a Napóra között lévő sportcélra is kiválóan kialakítható, kaszálható füves terület, az amellett elhelyezkedő jó állapotú kiserdő, a Piac körül található tér és a későbbiekben közparkká minősített erdővel egészül ki a Tél utcáig. A közparkká minősített erdőterület tervezés után játszótér, futókör, esőkert és egyéb szabadidős tevékenységek helyszíne lehet.

Beszámoló a 2023. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról

2023-ban a Z50/2023.(III.30.) KT-határozat alapján a Civil Keret terhére 9 szervezet/alapítvány és 11 magánszemély (31 támogatási eset) összesen 9.995.250 Ft támogatást kapott; a Sporttámogatási keretből 1 egyesület (több szakosztály), 2 magánszemély kapott (15 támogatási eset) 6.900.000 Ft összeget; a Közbiztonsági Alapon belül a Szadáért Polgárőr Egyesületnek 6.672.000 Ft összeget nyújtott az Önkormányzat. Az elszámolások ellenőrzése megtörtént. A támogatás összegét minden esetben a pályázatban megjelölt, és a támogatási szerződésben szereplő célokra használták fel a pályázók. A fel nem használt összegeket az érintett Támogatottak a csatolt Mellékletekben megjelöltek szerint visszautalták az Önkormányzatnak. Ezeknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények 2023. évi támogatásainak felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásait tudomásul vette.

Javaslat a 2024/2025-es nevelési év óvodai és bölcsődei beiratkozásainak időpontjára

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő    Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tekintetében az óvodai beiratkozás időpontját 2024. április 22-23. időpontban, a bölcsődei beiratkozás 2024. április 24. időpontban határozza meg. a beiratkozásra mindhárom napon 8-16 óra közötti időszak áll rendelkezésre.

A Faluházban lesz a Szadai Nyugdíjas Klub Egyesület székhelye

A Nyugdíjas Klub évtizedek óta működik Szadán, ahhoz viszont, hogy tudjanak adományokat fogadni, illetve működésük biztosítása érdekében civil pályázatokon részt venni, szükségessé vált egyesületi formában „legalizálni” tevékenységüket. Összejöveteleiket hosszú ideje a Faluházban tartják. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges volt a székhelyhasználathoz tulajdonosi hozzájárulást csatolni, erre vonatkozó kérelmüket 2024. február 15-én nyújtották be. Mindezek után Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Szadai Nyugdíjas Klub Egyesület a székhelyét az Önkormányzat tulajdonát képező Szada, Dózsa György út 63. sz. alatti ingatlanra bejegyeztesse.  

Egyéb döntések

A Képviselő-testület a fentieken túl döntött arról, hogy az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak és az étkezési térítési díjainak felülvizsgálatának megfelelően nem módosítja a térítési díjak mértékét, valamint elfogadták a Szadai Települési Értéktár Bizottság Elnöke által benyújtott, a bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A testületi ülés során összesen 2 rendeletet és 20 határozatot hozott a képviselő-testület.


Utoljára frissítve: 2024 március 01. 08:53