Mff J Mretben

További tervezés a Fenyvesligeti gyalogosátkelő kapcsán

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2024. július 10-én rendkívüli ülést tartott, amelyen többek között további tervezésről döntöttek a Fenyvesligeti gyalogosátkelő kapcsán, gázenergia-beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításáról határoztak, valamint állami terület megszerzését kezdeményezték.

További tervezésről döntöttek a Fenyvesligeti gyalogosátkelő kapcsán

A Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2024.(V.23.) számú határozatában választott koncepcióterv tervezői egyeztetése során a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint közútkezelő olyan – korábban nem ismert – előírásokat tett, amelyek alapján a Székely Bertalan út Fenyvesligeti út kereszteződésében található nagyfeszültségű villanyoszlop kiváltása lenne szükséges, ezzel irreálisan magas tervezési és kivitelezési költségeket teremtve. Ezért a koncepcióterv keretén belül a tervező egy további változat megrajzolását vállalta, amely részint a közútkezelő elvárásainak, részint az önkormányzati igényeknek is megfelel.

Az új koncepciótervben a gyalogátkelőhely az önkormányzat elvárásainak megfelelően továbbra is szigetesen tervezett, a gyalogosok biztonsága érdekében. Azonban a közútkezelő előírásainak eleget téve a Székely Bertalan úton balra kanyarodó sáv létesítését is tervezni szükséges. Ezek helyigénye miatt a gyalogos átkelőhely kerékpáros átvezetéssel együtt a leendő Fenyvesligeti út csatlakozásától északra fogja átszelni a Székely Bertalan utat, a Fenyvesligeti út új nyomvonala pedig a jelenlegi állapothoz képest a lehető legkisebb eltéréssel tervezett az Önkormányzati tulajdonban álló 0119/95 hrsz-ú rét, erdő és szántó művelési ágú ingatlanon. A koncepciótervhez kapcsolódóan a további tervezés ára hozzávetőleg 4,8 millió Ft + Áfa, a kivitelezési költség nagyságrendileg bruttó 62 millió Ft. Mindezeknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az átkelőhely engedélyes tervdokumentációjának elkészíttetésére, amelyre összesen nettó 5 millió forint felhasználását engedélyezi.

Pxl 20240710 051627338

Gázenergia-beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításáról döntöttek

Az önkormányzat földgáz energia szerződései 2024. október 1-jén járnak le. Az éves fogyasztási mennyiség 45 ezer m3 felett alakul, amelynek becsült értéke a 2023. október - 2024. március hónapok tényleges adatai alapján körülbelül 18,5 millió Ft+áfa, így közbeszerzésre kötelezett, így a képviselő-testület döntése alapján Szada Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében kíván gondoskodni a megfelelő eljárás lefolytatásáról a 2024. október 1-e és 2025. szeptember 30-a közötti időszakra.

Elindul az Ipari Park HÉSZ módosításához szükséges eljárás

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos helyi építési szabályzatát módosítani kívánja a Szada 0100/77 - 0100/82 helyrajzi számú telkek vonatkozásában úgy, hogy a változtatással érintett terület a Sang-A Frontec EU Kft. meglévő telephelyével azonosan Gip-1 építési övezetbe kerüljön. A szabályozási terv módosításának célja, hogy a településszerkezeti terven iparterület, a szabályozási terven általános mezőgazdasági övezetbe sorolt telkek területének egy részén ipari építési övezet kerüljön kijelölésre annak érdekében, hogy az Ipari Parkban már megtelepült vállalkozás a meglévő telephelyét bővíthesse, és a bővítés területén új gyártócsarnokot építhessen. A változtatással érintett terület a településszerkezeti terv szerint ipari felhasználásra tervezett, így a településszerkezeti tervet nem kell módosítani.

Döntés a „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat 2024” igényléséről

A képviselő-testület kinyilvánította, hogy a 2024. évben pályázatot kíván benyújtani a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati célra. A döntés előzménye, hogy a vízgazdálkodásért és egészségügyért felelős belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett a témában. A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközműszolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják, tehát ahol a tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelölt küszöbértéket. Mivel az önkormányzatok saját hatáskörben külön pályáznak, ezért szükséges volt a képviselő-testületi határozat meghozatala a pályázaton való elindulásról.

Pxl 20240710 051556913 Mp

Állami területet szerezne az Önkormányzat

A Szada 0100/102 hrsz-ú, az Ipari Parktól délre elhelyezkedő, 2,5 hektár területnagyságú külterületi ingatlan a közhiteles ingatlan nyilvántartás adatai szerint 1/1 tulajdoni hányaddal a Magyar Állam tulajdonában álló földrészlet. Szada Nagyközség Önkormányzat a Képviselő-testülete döntése szerint kezdeményezi és kérelmezi a Nemzeti Földügyi Központnál a legelő és szántó megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlant Szada Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatkörök ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.

Elfogadott beszámolók

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Szadáért Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóit tudomásul vette és elfogadta, megköszönve a beszámoló szervezetek tavalyi évben végzett munkáját.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szada Nova NKft. 2023-2024 évben végzett lapkiadói feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolóját tudomásul vette.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Régió Plusz Tv-t működtető Szabadi Attila egyéni vállalkozó 2024. I. félévi média megjelenésekről szóló beszámolóját – a határozat melléklete szerinti tartalommal- tudomásul veszi.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szada Nova NKft. 2024. évi második negyedévet érintő beszámolóját elfogadta, amely beszámolókészítési kötelezettséget a közszolgáltatási szerződés ír elő.

A testületi ülés során összesen 15 határozatot hozott a képviselő-testület.


Utoljára frissítve: 2024 július 10. 09:03