Polgrmesteri Hivatal

Zárszámadás – jelentős pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat - Veszélyhelyzetben meghozott fontosabb polgármesteri döntések

A járványhelyzetre való tekintettel Szadán a bizottsági és a képviselő-testületi ülések idén áprilisban is elmaradtak – köztudomású, hogy tavaly november 4-től a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Noha a veszélyhelyzet időszakában a képviselő-testület hatásköreit egyszemélyben a polgármester gyakorolja, Pintér Lajos polgármester a határozati javaslatokat tartalmazó előterjesztéseket előzetesen ezúttal is közreadta képviselőtársai és a bizottsági tagok körében, és véleményeik, visszajelzéseik ismeretében hozta meg végső döntéseit április 29-én.

Elfogadták a Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolóját

Kerékgyártó Tamás, a Szociális Alapszolgáltató Központ (SZAK) vezetőjének beszámolójából kiderült, hogy a 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzet alapjaiban változtatta meg az intézmény tavalyi működését. Az első, a második, és a harmadik hullámban is főként az ellátatlan idős emberek gondozására fókuszáltak, akik közül sokan a kockázatok miatt nem kaphattak kórházi ellátást. A gondozási igények tavaly ősszel jelentősen megugrottak.
Szada állandó lakosainak száma 2020. december 31-én 5840 fő volt, amelyből 3005 nő és 2835 férfi. A 18 év alatti gyermekek száma 1486, melyből 731 fi ú, 755 leány. Látható, hogy a teljes lakosság 25%-a kiskorú.
A SZAK egyedüli intézményként hat szakfeladatot lát el. Ezek a következők: család és gyermekjóléti szolgáltatás (ellátottak száma 681 eset/év), szociális étkeztetés (ellátottak száma 19 fő), házi segítségnyújtás (ellátottak száma 12 fő), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (ellátottak száma 15 fő), illetve demens betegek nappali ellátása. A rászoruló családoknak adományokat közvetítettek ki, és az adományok kiosztásában is részt vettek a SZAK munkatársai. Az intézménynek tavaly is érvényes megállapodása volt az Élelmiszerbankkal.

Jóváhagyták a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletét

Az előterjesztés szerint a 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A képviselő-testület 2020. március 2-án fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét, amelyet a költségvetési év során négyszer módosított. A kiadási és bevételi főösszeget eredetileg 2 milliárd 61 millió 769 ezer Ft-ban határozták meg, amely a módosítások után 2020. december 31-i fordulónappal 2 milliárd 152 millió 171 ezer Ft-ra változott.
Az önkormányzat 2020-ban felhalmozásra (beruházások és felújítások) 412 millió 44 ezer Ft-ot fordított. Ez az összeg 57 millió 704 ezer Ft-tal több a 2019-ben elköltöttnél. Az önkormányzat 2020-ban az előző évekhez hasonlóan, a veszélyhelyzet ellenére is viszonylag magas összeget tudott felhalmozási kiadásokra fordítani. A 2020. évi költségvetés teljesüléséhez a forráshiány pótlására működési hitelt nem kellett felvenni. A polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 380 millió 945 ezer forint záró pénzkészlettel hagyta jóvá. A pénzmaradványt a 2021. évi költségvetésbe vezetik át, amelynek a felhasználásáról májusban, külön rendeletben dönt.

Meghosszabbítják a „Központi háziorvosi ügyelet biztosítása” feladat-ellátásáról szóló szerződést

Gödöllő, Isaszeg, Mogyoród és Szada önkormányzatai, valamint az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft. ötoldalú megállapodást kötött 2018. március 26-án a felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet ellátására, amely 3 évre szólt. A határozott idejű szerződés 2021. márciusában lejárt, de az érintett önkormányzatok döntése szerint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2021. április 1-től továbbra is Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve kívánják biztosítani. Szada Nagyközség polgármestere is hozzájárult döntésével ahhoz, hogy Gödöllő Város Önkormányzata, mint társszerződő, az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa, annak eredményeként pedig Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) nyerte el a további megbízást.
A kiegészítő hozzájárulás összegére Szada Nagyközség Önkormányzata eredetileg 1 905 000 Ft-ot tervezett be a költségvetésébe (tavaly ez az összeg 1 307 064 Ft volt), mivel azonban az ötoldalú megállapodás szerint Szadára idén 49 Ft/hó/fő önkormányzati kiegészítő hozzájárulás hárul, ezért a hozzájárulás finanszírozásához 352 000 Ft többletforrást biztosított a polgármester.

Bővítik a Szadai Piac elektromos hálózatát

Az üzlethelyiségek lehetséges bérlőivel folytatott tárgyalások során felmerült az igény az elektromos hálózat bővítésére. Ennek oka, hogy a bérlők által tervezett tevékenységekhez szükséges berendezések (pizzasütő kemence, nagy teljesítményű hűtőgépek, stb.), valamint az épület hűtés-fűtés energia igénye várhatóan nagyobb lesz a jelenleg rendelkezésre álló 3 x 50 A kapacitásnál. Az eredeti tervezésnél ugyanis nem vették figyelembe, hogy az üzlethelyiségeket fűteni is kellene. A későbbi, minél szélesebb körben történő kihasználhatóság érdekében, szükséges a hálózat 3x125A teljesítményre bővítése. Az elektromos szolgáltató – ELMŰ Hálózati Kft. – felé fi zetendő csatlakozási díj bruttó 1 054 100 Ft. Az elektromos elosztó és mérő szekrények cseréjére kiírt ajánlattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlatot a gödöllői EL-CO TECH Kft. tette (bruttó 4 151 311 Ft).

Döntöttek a Szadáért díjak odaítéléséről

A beérkezett javaslatok alapján idén Díszpolgári Címet nem adományoz az önkormányzat. Viszont döntés született a „Szadáért” kitüntető emlékplakettek és a „Szadáért” elismerő oklevelek odaítéléséről. Mivel a polgármester méltó keretek között, személyesen szeretné ezeket a díjakat átadni, az átadás időpontjául a veszélyhelyzet utáni első ünnepséget jelölte meg. A díjazottak nevét az átadó ünnepségig nem hozzák nyilvánosságra. P.Gy.


Utoljára frissítve: 2021 május 20. 11:26

Szada 2023 05 Takaros Porta A3