Polgrmesteri Hivatal

Rendes együttes bizottsági ülés 2020. október 27-én 16:00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

 A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 2020. október 27-én (kedden) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendes együttes nyílt és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében

1. A településszintű forgalomtechnikai koncepció készítésére kiírt beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása, egyben döntés a köznevelési intézmények gépjárművel történő megközelítését szolgáló településközpontban lévő utcák forgalomtechnikai szabályozásáról (110/2020. sz. anyag, forgalomtechnikai terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés a Dózsa György úti gyalogátkelőhelyek közlekedési lámpával (sárga villogó berendezés) történő ellátásával, valamint a településen létesíteni kívánt további gyalogátkelőhellyel kapcsolatos feladatokról, valamint tájékoztatás a település közigazgatási határát jelző tábla áthelyezéséről (113/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés az útkarbantartási feladatok 2020. november 1. napjától történő ellátásáról (114/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

4.A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (107/2020. sz. anyagbehajtási rendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés az önkormányzati tulajdonú Szada belterület 552/5 helyrajzi számú ingatlanrész (régi varrodában működő tornaterem és kiszolgáló helyiségei) Dunakeszi Tankerülti Központ részére történő használatba adásáról (111/2020. sz. anyaghasználati szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Szada nagyközség téli üzemeltetési tervének elfogadása (105/2020. sz. anyagüzemeltetési tervutcajegyzék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Szada külterület 068/159 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához (101/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8.Szada Nagyközség Önkormányzat 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időszaki felülvizsgálata (104/2020. sz. anyagHEPintézkedési tervHEP Fórum)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester(99/2020. sz. anyagszociális rendelet)

10. Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha által biztosított étkezés térítési díjak 2021. január 1. nappal történő emelésére (106/2020. sz. anyagjavaslatétkezési rendelet)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

11. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítése (102/2020. sz. anyagmódosító okiratalapító okiratSzMSz)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

12. A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény (108/2020. sz. anyagkörzethatár)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13.Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására és delegáltak megválasztására (103/2020. sz. anyagmegállapodás)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

14. A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítása(100/2020. sz. anyagmódosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi és a Humánügyi Bizottság tárgyalja:

15.  Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő hivatali épület mögötti területek adásvétel és telekalakítás útján történő rendezéséről (Z/112/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

16.  Az önkormányzati tulajdonú Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló kérelem elbírálása (Z/109/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében a Humánügyi Bizottság tárgyalja:

17. Döntés rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében (Z/2/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Boros Gábor HB-elnök


S z a d a, 2020. október 22.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2020 október 27. 13:26

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt