Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. november 24-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. november 24. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és zárt ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN

Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások
- Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (139/2022. sz. anyag)

MUNKATERV SZERINT

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedév teljesítéséről (123/2022. sz. anyagtájékoztató)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás a 2023. évi igazgatási szünet időpontjairól, a köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről, a bankszámla-hozzájárulásuk mértékéről, továbbá a 2023. évi helyi illetményalapról (124/2022. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Bérleti, vagyonhasznosítási szerződések szükség szerinti meghosszabbítása (125/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, javaslat a közterület használat rendjének szabályozásáról szóló 16/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítás elfogadására (126/2022. sz. anyagdíjtételek meghatározásarendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat a helyben biztosított szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására – egyes juttatások mértékének növelése céljával (128/2022. sz. anyagtelepülési támogatásösszehasonlító táblázatrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének beszámolója a 2022. évi Szolgáltatási tervében és Munkatervében meghatározott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról, valamint javaslat a 2023. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára, valamint a 2023. évi terembérleti díjak meghatározására (129/2022. sz. anyagszakmai beszámoló művelődési házszakmai beszámoló könyvtárbeszámoló galériamunkaterv művelődési házmunkaterv könyvtárbérleti díjakterembérlési szabályzat, )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2023. évi díjtételeinek meghatározása (130/2022. sz. anyagösszehasonlító táblázatrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól, valamint helyi adórendelet szerinti adómértékek, továbbá talajterhelési díjak felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (rendelet-alkotás) (131/2022. sz. anyagrendelettervezetösszehasonlító táblázat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés Szada Nagyközség 2023. évi rendezvénytervéről (132/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Döntés az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási koncepciójának felülvizsgálatáról és a 2023. évi vagyongazdálkodási irányelveiről, továbbá egyes, helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes ingatlanok - vagyonkimutatás szerinti - forgalomképessé történő átminősítéséről (134/2022. sz. anyagvagyongazdálkodási tervingatlanlista, szabályozási terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) ör. felülvizsgálata (135/2022. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évre vonatkozó Üzleti Tervének az elfogadására (136/2022. sz. anyagüzleti terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

13. A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának javaslata tagok általi működési hozzájárulás fizetésére (137/2022. sz. anyagkivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. megbízási szerződés módosítási kérelme (141/2022. sz. anyag, kérelem, módosító szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

15. Együttműködési megállapodás-tervezet a Szadai Sport Egyesülettel az önkormányzati tulajdonú Sportcentrum használatára (122/2022. sz. anyagegyüttműködési megállapodás tervezetpályabeosztás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának tervezete (138/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN

1. Bírálati döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2023. évi fordulójában beadott pályázatokra (Z/133/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Szada 4378 hrsz. ingatlan értékesítésének lehetőségei (Z/140/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Szada, 2022. november 17.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 november 24. 15:05